مفهوم ذینفع بودن خواهان

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: منظور از ذینفعی خواهان که شرط لازم برای اقامه دعوی است، نفعی بالقوه و مستقیم نسبت به دعوی است؛ به گونه ای که در صورت صدور حکم، نفعی عاید خواهان شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای الف. ش.ن.الف.، غ. ق.، الف.الف. ص.، خ. ع. و ح. ح.ف. با وکالت آقای پ. ج. به طرفیت 1 - شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت اموزش و پرورش سری دوم و شماره ثبت 34128 و اداره کل تعاون استان تهران و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به خواسته تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان تصمیمات شرکت تعاونی خوانده ردیف اول در ارتباط با موضوع 4 فقره آگهی های صادره از سوی اداره ثبت شرکتها و همچنین ابطال اساسنامه جعلی شرکت مذکور همراه با دو برگ مقررات الحاقی مجعول به شرح متن دادخواست با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه اظهارات وکیل محترم خواهان‌ها و مدیر عامل محترم خوانده ردیف اول را استماع نمود و پرونده استنادی به شماره 982 را از شعبه --- دادگاه عمومی تهران مطالبه و مورد ملاحظه قرارداد. اولا نسبت به سه خواهان اول در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره --- اظهارنظر شد که به موجب دادنامه شماره --- اصداری از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا آن را تایید نمود هرچند که قرار رد دعوا در نظام حقوقی ایران متاسفانه و علی الاطلاق دارای اعتبار امر قضاوت شده نیست لیکن نظرات قضات ارجمند دادگاه‌های مذکور کاملا صحیح است و با توجه به اساسنامه تعاونی مسکن کارکنان وزارت اموزش و پرورش مصوب سال 1373 جملگی خواهان ها با اخذ واحد مسکونی خویش لغو عضویت شده اند و عبارت خدمات پس از فروش درتبصره 2 م 16 اساسنامه مذکور لغو و فاقد ارزش حقوقی است و بدیهی است که با خروج خواهان ها از شرکت تعاونی آنان با توجه به اثر نسبی بودن قراردادها نمی‌توانند به اساسنامه بعدی استناد نمایند و بدیهی است که مقتضیات قضاوت عدالت مدارانه به خواهان ها که چندین سال پیش واحدهای خود را دریافت کردند اجازه تعرض به حقوق سایر اعضای تعاونی که پس از چندین سال هنوز واحدی هم دریافت نکرده اند را نمی‌دهد بنابراین دادگاه به استناد تبصره 2 م 16 اساسنامه تعاونی مذکور مصوب 73 و بند 10 م 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 از همین قانون قرار رد دعاوی خواهان ها را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

مستشاردادگاه تجدیدنظر و قاضی ماموردرشعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید مفید کلانتریان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ج. به وکالت از آقایان الف.الف. ص.، غ. ق.، الف. ش.ن.الف.، ح. ح. و خانم خ. ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت آموزش و پرورش سری دوم به شماره ثبت 34128 ، اداره کل تعاون و رفاه استان تهران و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/12/14 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواهان‌ها مبنی بر اعلام بطلان تصمیمات شرکت تعاونی مذکور در ارتباط با چهار فقره آگهی صادره از اداره ثبت شرکتها و ابطال اساسنامه جعلی شرکت و دو برگ مقررات الحاقی مجعول و خسارات دادرسی با قید ذینفع نبودن تجدیدنظرخواهان‌ها صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه نفعی که در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 10 ماده 84 همان قانون مقرر گردیده نفع بالقوه و مستقیم نسبت به موضوع دعوی عاید در صورت صدور حکم می‌باشد و در مانحن فیه تجدیدنظرخواهان‌ها تصمیمات شرکت مربوط به چهار فقره آگهی و اساسنامه مصوبه ای که آگهی های مذکور مقدمات تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصویب اساسنامه موضوع دعوی را مانع بقاء عضویت خود اعلام داشته اند که ذینفع نسبت به موضوع دعوی می‌باشند لهذا بنا بر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض می‌باشد مستنداٌ به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت ذیل ماده 353 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌گردد رای صادره قطعی می‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امیر کوهکن - علی اکبر شریعت

منبع
برچسب‌ها