(1)- ضمانت اجرای عدم درج مبلغ سفته (2)- ضمانت اجرای عدم واخواست سفته

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم ذکر مبلغ از سوی صادر کننده در متن سفته، مانع از پذیرش دعوی دارنده سفته تا میزان مبلغ اسمی سفته که در حاشیه آن به صورت چاپی معین شده، نیست.عدم واخواست سفته، صرفا حق برخورداری دارنده را از مراجعه به ظهرنویس ها ساقط خواهد کرد و وجه آن از صادرکننده قابل مطالبه است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/16

رای دادگاه

در خصوص دادخواست س. ب. به طرفیت ح. ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه ده میلیون تومان دو فقره سفته به شماره های 461653 و 461654 و ضرر و زیان ناشی از تاخیر تادیه دادگاه با توجه به عدم واخواست سفته ها که باعث می‌گردد اوراق مذکور اعتبار و سند تجاری را دارا نباشند که در این صورت به عنوان سند عادی قابل استناد هستند اما از لحاظ سند عادی هیچ مبلغی در سفته ها قید نشده است و میزان بدهی خوانده به خواهان مشخص نیست با توجه به مراتب بااستناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری ملاردمحمدمهدی بحرینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ب. به طرفیت آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/2/16 شعبه سوم دادگاه حقوقی ملارد که به موجب آن راجع به خواسته تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر مطالبه مبلغ ده میلیون تومان وجه دو فقره سفته به شماره 461653 و 461654 هر یک به مبلغ پنجاه میلیون ریال به علاوه خسارت تاخیر تادیه حکم بر بی حقی صادر شده است. که متعاقب ابلاغ دادنامه تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخواه به شرح دادخواست تقدیمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده و با تبادل لوایح صورت گرفته، تجدیدنظرخوانده علی رغم ابلاغ برگ اخطاریه موضوع ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی پاسخی نداده است. که در این مرحله از دادرسی دادگاه با توجه به اینکه دادگاه محترم بدوی دو فقره سفته ارائه شده از سوی خواهان بدوی را به عنوان سند عادی پذیرفته لاکن در نتیجه گیری با این استدلال که میزان بدهی در متن سفته ها مشخص نشده، دعوا را نپذیرفته است که بر این استدلال ایراد وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است. چرا که اولا عدم ذکر مبلغ از سوی صادر کننده در متن سفته، مانع از پذیرش دعوی دارنده سفته تا میزان مبلغ اسمی سفته که در حاشیه آن به صورت چاپی معین شده است نمی‌باشد. ثانیا عدم واخواست سفته های مورد مطالبه نیز صرفا حق برخورداری دارنده را از مراجعه به ظهرنویس ها ساقط خواهد کرد. بنابراین دادگاه وجود اصول مدارک استنادی نزد خواهان بدوی و عدم حضور تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی و عدم پاسخگویی به تجدیدنظرخواهی در این مرحله را دلالت بر اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده به عنوان صادرکننده سفته های مورد مطالبه تشخیص، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307 ، 308 قانون تجارت و 519 و 522 قانون آ. د. م ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته به علاوه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

منبع
برچسب‌ها