استناد به مغایرت حکم دو شعبه جهت اعاده دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/10/19

پیام: شاکی می‌تواند پس از صدور قرار منع تعقیب، با ارائه ی ادله جدید تقاضای تجدید تعقیب نماید و رای صادره در این مرحله، از شمول مقررات مربوط به صدور احکام متفاوت درباره ی یک شخص به اتهام واحد، خارج بوده و موجب تجویز اعاده ی دادرسی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

مستدعی اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره...صادره از شعبه...بابت اتهام سوء استفاده از سند سفید امضای (یک فقره چک به شماره 9303520 ) موضوع شکایت اقای ب. ع. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از جهت مجازات تکمیلی به تحریر زندگینامه ده تن از شهدای...محکوم شده است.با تجدیدنظر خواهی وی شعبه...طی دادنامه شماره --- - 99/12/17 با حذف مجازات تکمیلی دادنامه بدوی را تایید نموده است. اینک نامبرده با تقدیم درخواستی از رای قطعی مذکور برای سومین بار درخواست اعاده دادرسی نموده است.دراین درخواست نامبرده مدعی شده است.که بابت همین موضوع شاکی قبلا تحت عنوان خیانت در امانت شکایت نموده و با صدور قرار منع تعقیب و اعتراض شاکی این قرار در دادگاه کیفری در بیله سوار تایید شده است.و براین اساس برای فعل واحد وی دو حکم مغایر صادر شده است.و وفق بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست رسیدگی نموده است. درخواست وی به دیوان عالی کشور واصل وجهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.مفاد درخواست نامبرده هنگام شور قرائت خواهد شد مضافا ارای مورد استناد خویش را ضمیمه درخواست نموده است. این شعبه ملاحظه پرونده محاکماتی را ضروری دانسته وپرونده مذکور را مطالب نموده است. پرونده کلاسه...واصل شده است. ملاحظه می‌گردد. که متهم ر. ا. تصاویری از شکواییه اظهارات شاکی، اظهارات شهود، قرارمنع تعقیب و رای صادره از شعبه...در تایید ان را به حکایت اوراق شماره 47 الی 53 تقدیم نموده و ضم پرونده شده است.از مداقه در تصویر شکواییه تقدیمی، ملاحظه میگردد. که شکایت راجع به چک شماره 390352 میباشد. که نسبت به ان ادعای خیانت در امانت مطرح شده است.اگر در قرار منع تعقیب و رای دادگاه در تایید قرارمذکور شماره چک قید نشده است. مضافا متهم مذکور در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز تصاویر قرار منع تعقیب و رای دادگاه کیفری دو در مقام تایید انرا پیوست پرونده نموده است.اما نه در دادگاه بدوی و نه در مرحله تجدید نظر نسبت به این ایراد نفیا یا اثباتا اظهارنظری صورت نگرفته است. دفتر از پرونده محاکماتی رفع نیاز گردید.اعاده گردد. عضو ممیز م. ع.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای متن رای

با عنایت به اینکه پس از صدور قرار منع تعقیب، شاکی با ارائه ادله جدید می‌تواند تقاضای تجدید تعقیب نماید. و رایی که دادگاه براساس این تجویز صادر مینماید. از شمول بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (مغایریت در حکم صادره راجع به اتهام واحد یک شخص) خارج میباشد. و براین اساس به استناد قسمت اخیر ماده 476 قانون مذکور قرار رد درخواست صادر میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور

رییس شعبه: ج. ا. - مستشار: م. ع.

منبع
برچسب‌ها