ماده 148 قانون استخدام کشوری

پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی که در مقام اجرا با مقررات این قانون مغایر باشد ملغی خواهد بود.
تبصره - تا زمانی که آئین‌نامه های اجرائی مذکور در این قانون به تصویب مقامات مذکور در این قانون نرسیده است آئین‌نامه های فعلی معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.