مرجع صالح رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی خارجی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رای خلاصه جریان پرونده

در پی بازرسی خودرو نیسان به ‌وسیله عوامل پلیس امنیت اخلاقی... و کشف سی ‌و یک قلم مشروب الکلی خارجی در تاریخ 1392/02/27 و تحت تعقیب قرار گرفتن ر.م. شعبه --- دادگاه عمومی... به ‌موجب قرار مورخ 1393/03/03 به صلاحیت دادگاه انقلاب... اعلام نظر کرده است و شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی...طی قرار شماره --- - 1393/02/08 به دلیل این‌ که دادگاه انقلاب به قاچاق مشروبات و نه حمل آن رسیدگی می‌کند و فعل ارتکابی دارای عنوان مستقل جزایی است، صلاحیت را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور و بررسی قرائت خواهد شد. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و عمومی...به شرحی که در قرارهای صادرشده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به اینکه تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشروبات الکلی را در شمار کالای ممنوع ذکر کرده است و رسیدگی به آن را برابر ماده 44 آن قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است و در این میان فقط حکم ماده 44 آن قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است و در این میان فقط حکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی راجع به مشروبات داخلی مستثنی شده است. مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی... حل اختلاف می‌شود طبعا این دادگاه در حدود ماده 44 یادشده با تشخیص تخلف در مورد فعل ارتکابی، اتخاذ تصمیم خواهد کرد و در آن صورت البته نیازی به ارسال مجدد پرونده به دیوان نخواهد بود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی

منبع
برچسب‌ها