ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ خودداری خواهان از ارائه مستندات، مستلزم این است که اسناد عادی ابرازی مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نیز از ارائه اصول اسناد مذکور عاجز باشد، بنابراین اگر خوانده صرفا درخواست ملاحظه اصول اسناد را نموده، ولی اسناد مذکور را مورد تردید یا انکار قرار ندهد، ابطال دادخواست موافق قانون نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای الف.ر. به طرفیت خواندگان به اسامی 1 . آقای ع.م. با وکالت آقای د.خ. 2 . س. (ره) به خواسته تایید فسخ قرارداد (احراز و اعلام بی‌اعتباری قرارداد مورخ 1391/05/31 مقوم به مبلغ 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه وکیل خوانده اول در جلسه رسیدگی حاضر شده و تقاضای رویت اصول اسناد را نموده که خواهان علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و اطلاع از وقت دادرسی با توجه به ارائه لایحه در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به این ترتیب نسبت به ارائه اصول اسناد خود اقدام نکرده است و با توجه به خروج دلایل فوق از عداد دلایل خواهان مستندا به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست فوق را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. به طرفیت آقای ع.م. و س. (ره) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر صدور قرار ابطال دادخواست خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به ‌لحاظ عدم ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی نظر به اینکه حسب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی دادخواست خواهان ابطال می‌گردد که اسناد عادی ابرازی مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نیز از ارائه اصول اسناد مذکور عاجز باشد در ما نحن‌ فیه خوانده حاضر در جلسه دادرسی صرفا درخواست ملاحظه اصول اسناد را نموده بدون اینکه اسناد مذکور را مورد تردید یا انکار قرار داده باشد با وصف فوق ابطال دادخواست موافق قانون استنادی نیست فلذا قابلیت تایید نداشته و لازم ‌الفسخ است بنابراین دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض معترض دادنامه مورد اعتراض را نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای منقوض اعاده می‌نماید تا وفق مقررات رسیدگی را ادامه و اتخاذ تصمیم نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی- شفیعی

منبع
برچسب‌ها