تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۷۱

پیام: مرجع تجدیدنظر به موضوعاتی که دادگاه بدوی راجع به آن اظهارنظر نکرده است، رسیدگی نخواهد کرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ش. ۴۰ ساله، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر ایراد ضرب وجرح عمدی نسبت به خانم س.؛ از توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، انکار و مدافعات مشتکی عنه از بدو تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادرسی و این که مشتکی عنه اظهار می دارد صدمات وارده به شاکیه در درگیری با او بوده و با پدر ایشان نزاعی صورت نگرفته است اسناد و مدارک ابرازی شاکی متضمن ادله اثباتی نیست که موجب اقناع وجدان برای بزهکاری مشتکی عنه باشد و با عنایت به ادای سوگند او بر بی گناهی خود و با تمسک به اصاله البرائه و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و به استناد بند د ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر - عظیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۵۵ مورخ ۱۵/۰۷/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که متضمن تبرئه تجدیدنظرخوانده آقای ش. از اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی می‌باشد و تجدیدنظرخواه مدعی است دادگاه مصدر حکم در مورد خانم ش. نفیاً و اثباتاً تصمیمی اتخاذ ننموده و از این حیث اعتراض نموده؛ نظر به این که دادگاه تجدیدنظر فقط در رابطه با موضوعاتی که دادگاه بدوی نفیاً و اثباتاً حکم صادر نموده موظف به رسیدگی می‌باشد و در موضوع مورد اعتراض حکمی صادر نشده است، لذا مستنداً به ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سلیمی - کمالی