موضوع رسیدگی تجدیدنظرخواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع تجدیدنظر به موضوعاتی که دادگاه بدوی راجع به آن اظهارنظر نکرده است، رسیدگی نخواهد کرد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ش. 40 ساله، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر ایراد ضرب وجرح عمدی نسبت به خانم س.؛ از توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، انکار و مدافعات مشتکی عنه از بدو تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادرسی و این که مشتکی عنه اظهار می‌دارد صدمات وارده به شاکیه در درگیری با او بوده و با پدر ایشان نزاعی صورت نگرفته است اسناد و مدارک ابرازی شاکی متضمن ادله اثباتی نیست که موجب اقناع وجدان برای بزهکاری مشتکی عنه باشد و با عنایت به ادای سوگند او بر بی گناهی خود و با تمسک به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت مشارالیه را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و به استناد بند د ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر - عظیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 15/07/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که متضمن تبرئه تجدیدنظرخوانده آقای ش. از اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی می‌باشد و تجدیدنظرخواه مدعی است دادگاه مصدر حکم در مورد خانم ش. نفیا و اثباتا تصمیمی اتخاذ ننموده و از این حیث اعتراض نموده؛ نظر به این که دادگاه تجدیدنظر فقط در رابطه با موضوعاتی که دادگاه بدوی نفیا و اثباتا حکم صادر نموده موظف به رسیدگی می‌باشد و در موضوع مورد اعتراض حکمی صادر نشده است، لذا مستندا به ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سلیمی - کمالی

منبع
برچسب‌ها