بررسی مرور زمان طرح شکایت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/29
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

بررسی مرور زمان طرح شکایت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

چنانچه شخص شاکی پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شکایت خیانت در امانت مطرح نماید؛ با عنایت به اینکه در قانون مذکور این جرم، قابل گذشت عنوان شده است؛ آیا چنانچه دو سال از زمان وقوع جرم گذشته باشد، می بایست وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قرار مقتضی را به جهت مرور زمان صادر نمود یا موضوع قابل رسیدگی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه شاکی شکایت خود را مطرح نکرده باشد توجهاً به ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قواعد مرور زمان فوراً نسبت به جرایم سابق نیز موثر است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

مبدا مرور زمان شکایت در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی مشخص شده و تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت در ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399، از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ی 10 این قانون محسوب می‌شود. بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شکایت خود را مطرح نکرده باشد و تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب متهم وجود ندارد و می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش، شکایت خویش را مطرح نموده باشد تغییر جرم از غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون جدید، با توجه به طرح شکایت در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و منتفی شدن مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت صدور قرار موقوفی ناشی از مرور زمان شکایت وجود نخواهد داشت.

نظر اقلیت

در صورتیکه شکایت خیانت در امانت پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش، طرح شده باشد و پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور، محرز گردد که موعد مقرر در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی (موعد یک ساله طرح شکایت در جرم قابل گذشت) رعایت نشده، با توجه به ماده ی 11 قانون مجازات اسلامی و اجرای فوری قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم سابق و با توجه به ماده ی 10 قانون اخیرالذکر، می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

منبع
برچسب‌ها