نظریه مشورتی شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23

تاریخ نظریه: 1399/02/23
شماره نظریه: 7/99/135
شماره پرونده: 99-108-135 ع

استعلام:

آیا اعلام جرم و درخواست اجرای مجازات برای کارفرمای متخلف از سوی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره در خصوص برگ‌های جریمه به کارگماری اتباع بیگانه موضوع بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و همچنین اقدام از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، طبق ماده 559 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی «شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند...» در مواردی که واحدهای دولتی (ادارات و سازمانهای دولتی و کارکنان آن‌ها) در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذیربط میباشند، چون اعلام آن‌ها از باب انجام وظیفه قانونی است، اعلامکننده جرم به شمار میروند، نه شاکی و اعلامیه (گزارش) آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه (شکایت کیفری) به شمار نمیرود که پرداخت هزینه (الصاق تمبر) شکایت کیفری موضوع ماده فوقالذکر و مقررات ناظر به (کیفیت طرح شکایت) در مورد آن‌ها الزامی باشد. لازم به ذکر است، تشخیص این‌که سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده است یا شاکی، حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است.
ثانیا، مطابق قسمت اخیر بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده 181 قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نطام، تعقیب کیفری خواهند شد؛ بنابراین مجازات مقرر در ماده اخیر‌الذکر در مورد آنان اعمال و موضوع پرداخت جریمه منتفی است.

منبع