ماده 17 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

الف- هیات نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو سال انتخاب می ‌شوند. رئیس هیات از میان اقتصاددانان عضو هیات توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می ‌شود. اعضای هیات نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.
ب- وظایف هیات نظار به‌ شرح زیر است:
1- حسابرسی صورت‌های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش ‌های مربوط
2- رسیدگی به دارایی ‌ها و بدهی ‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ماه یک بار و تهیه گزارش تغییرات
3- تهیه گزارش ‌های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات
4- تفریغ بودجه بانک مرکزی
پ- رئیس هیات نظار موظف است گزارش ‌های مصوب هیات نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیات عالی ارسال کند.
ت- نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌ توانند حداقل 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌ های ارائه شده توسط هیات نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا در دستور کار مجمع قرار گیرد. رئیس کل موظف است امکان دسترسی هیات نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.
ث- رئیس کل موظف است نسخه‌ ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارش‌ های مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیات نظار تسلیم نماید.
ج- اعضای هیات نظار نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی‌ شود.
حقوق و مزایای اعضای هیات نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌ شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیات نظار استفاده از خدمات آن‌ها برای انجام ماموریت‌ های هیات نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌ شود. سایر هزینه ‌های هیات نظار، مشتمل بر هزینه‌ های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تامین خواهدشد.
چ- بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیات نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیات را تامین کند.
ح- آیین ‌نامه داخلی هیات نظار توسط رئیس هیات تهیه شده و به تصویب مجمع عمومی می‌ رسد.