ضمانت اجرای فراهم نکردن وسیله اجرای قرارمعاینه محل و تحقیق محلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر کند، اما خواهان وسیله اجرای قرار را فراهم نکند، در صورت وجود ادله دیگر، دادگاه باید در ماهیت انشاء رای کند، ده و رای صادر نماید و صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/28

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علی ش. به طرفیت اتحادیه تعاونی روستایی فیروزکوه به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 137/000/000 ریال بابت خسارت میوه جات داخل کانکس طبق نظر کارشناسی و هزینه دادرسی بدین توضیح که به موجب قرارداد مورخ 92/4/1 لغایت 93/4/1 یکدستگاه کانکس توسط خوانده به صورت اجاره به خواهان واگذار شده لیکن به علت عدم هماهنگی بین خوانده و شهرداری فیروزکوه با اعتراض شهرداری مواجه شده که کانکس را قانونی ندانسته،پس از سه ماه شهرداری از کسب و کار ایشان جلوگیری نموده و کل میوه جات فاسد و معدوم شده اند بنابراین صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده‌اند دادگاه با عنایت به اینکه خواهان دعوی به موجب پرونده کلاسه --- این شعبه نیز دعوایی را به طرفیت خوانده با خواسته مطالبه ضرر و زیان و خسارت ناشی از به تعطیل درآوردن محل کسب و جمع اوری کانکس به مدت 8 ماه مطرح نموده و دادگاه جهت کشف علت آن از شهرداری استعلام نموده و شهرداری به موجب نامه شماره 94/44/8202 مورخ 94/6/30 اعلام داشته کانکس مذکور بدون فعالیت در محل عبور و مرور مردم قرار داشته و موجب زشت شدن چهر شهر و محل تجمع زباله گردید که مراتب در راستای اجرای تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها به دادستان شهرستان اعلام و با دستور ایشان نسبت به جمع آوری دکه فوق الذکر اقدام گردید که بر همین مبنا دادگاه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/7/28 حکم بر بی حقی خواهان را صادر نموده است از این رو با توجه به اینکه فعالیت خواهان بدین ترتیب در کانکس احراز نگردیده است لذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه -سید مجتبی لطیفی رستمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/31

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی ش. به طرفیت شرکت اتحادیه تعاونی روستایی فیروزکوه نسبت به دادنامه --- - 92/11/26 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی فیروزکوه که به لحاظ عدم فراهم کردن وسیله اجرای قرارمعاینه وتحقیق محلی قرارابطال دادخواست صادرگردیده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و اسنادومدارک مضبوط دران هرچند وسیله اجرای قرار خواهان فراهم نکرده امادادگاه محترم نخستین لازم بوده است با توجه به سایرمدارک اعلامی و شهادت نامه نفیا یا اثباتا درماهیت انشاء رای نماید علی هذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده میگردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

منبع
برچسب‌ها