ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بنیاد مکلف است ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاههای موضوع ماده (3) این آیین نامه، براساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، نسبت به برقراری، قطع یا استمرار (حسب مورد) کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
تبصره - چنانچه مشمولین این ماده در مجموع، دارای درآمدی بوده که از مبلغ کمک معیشت کمتر باشد، صرفا مابه التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در قانون بودجه سال 1401 کل کشور توسط بنیاد پرداخت میشود.