رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9803042 شماره دادنامه: 9909970906010820 تاریخ: 16/6/99

شاکی: یداله نوری فرزند امان آقا

طرف شکایت: شورای اسلامی و شهرداری قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات 505-14/11/94، 182-27/8/93،510 - 6/11/83، 355 - 16/11/88، 35 - 22/7/96، 459 - 5/10/83

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری قزوین به خواسته ابطال مصوبات 505-14/11/94، 182-27/8/93،510 - 6/11/83، 355 - 16/11/88، 35 - 22/7/96، 459 - 5/10/83 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

عوارض پذیره ساختان‌های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی (505-14/11/94)

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 16353/20/02/5 مورخ 8/10/1384 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 505 در جلسه علمی مورخ 14/11/94 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره و هجده بند ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: براساس بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود:

در اجرای تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه- (موسوم به تجمیع عوارض) وصول عوارض پذیره ساختان‌های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی به شرح دستورالعمل ذیل به عنوان یکی از عوارضات محلی برقرار و از ابتدای سال 1385 وصول نماید.

دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه عوارض پذیره

از ابتدای سال 1385 تعرفه عوارض پذیره کلیه ساختان‌ها و مستحدثات شهر قزوین به شرح ذیل برقرار می‌گردد.

1- واحد مسکونی: عبارت است از کلیه ساختان‌هایی که برای سکونت افراد و یا خانوارها ساخته شده و شامل اتاق، آشپزخانه و سرویس های لازم باشد (بدیهی است انجام پاره ای فعالیت های شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود). محاسبه عوارض پذیره واحدهای مسکونی براساس فرمول کلی ذیل می‌باشد.

ضریب واحد 5 ضریب طبقات G P مساحت واحد- عوارض پذیره واحدهای مسکونی

ضرایب فرمول فوق الذکر از جدول ذیل استخراج خواهد شد.

ردیف

مساحت واحد به متر

ضریب G

ضریب طبقات

ضریب واحد

دارای پارکینگ

فاقد پارکینگ

همکف و اول

دوم

سوم

چهارم به بالا

یک واحد

دو واحد

3 واحد به بالا

1

تا 60

1

10

5/0

1

3/1

2/1

5/0

9/0

2/1

2

از 60 تا 100

1

9

5/0

1

3/1

2/1

5/0

9/0

2/1

3

از 100 تا 120

1

8

5/0

2

3/1

2/1

5/0

9/0

2/1

4

از 120 به بالا

1

7

5/0

1/

2/1

2/1

5/0

9/0

2/1

تبصره یک: ضریب G برای پلاک هایی که ضوابط حذف پارکینگ مشمول آنها می‌شود در واحدهای مجاز مساوی با 1 خواهد بود.

تبصره دو: در محاسبه عوارض، پارکینگهای تامین شده برای واحدهای بزرگتر لحاظ گردیده و در شرایط مساوی از لحاظ مساحت واحدها، ضریب G (فاقد پارکینگ) در محاسبه عوارض پذیره واحدهای واقع شده در طبقات پآیین تر اعمال خواهد شد.

تبصره سه: در محاسبه عوارض پذیره بنای مفید یک واحد به علاوه مساحت انباری واحد مربوطه به عنوان مساحت واحد منظور خواهد شد.

2- واحد تجاری: عبارت است از کلیه ساختان‌هایی که برابر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند. در صورتی که یک یا چند مغازه به شارع عام (اعم از کوچه، خیابان- میدان و.......) دسترسی مستقیم داشته باشند. در این تعرفه اختصاراً واحد تجاری نامیده می‌شوند و به چند واحد که به صورت مجموعه ای می‌باشند با شرط دسترسی حداقل یکی از واحدها از داخل مجموعه، به عنوان مجتمع تجاری نامیده خواهند شد.

عوارض پذیره واحدها و مجتمع های تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز برای یک مترمربع بنای مفید

طبقات

واحد تجاری

مجتمع تجاری

حداکثر

توضیحات

همکف

بنای مفید واحد تجاری: p 5

(10+n)p 5/0

P 20

n: تعداد واحد تجاری و حداقل آن برابر 2 می‌باشد

منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعلام شده از سوی طرحهای تفصیلی است.

محاسبه عوارض یک متر مربع از چند واحد تجاری و مجتمع های تجاری نباید بیشتر از سقف تعیین شده باشد. در صورت بیشتر بودن، ملاک عمل میزان تعیین شده در ستون حداکثر می‌باشد.

زیرزمین

بنای مفید واحد تجاری: p 3

(10+n)p 3/0

P 12

اول

بنای مفید واحد تجاری: p 5/2

(10+n)p 25/0

P 10

دوم

بنای مفید واحد تجاری: p 25/2

(10+n)p 225/0

P 9

سوم به بالا

بنای مفید واحد تجاری: p 75/1

(10+n)p 175/0

P 7

انباری

مساحت انبار تجاری: p

(10+n)p 1/0

P 4

نیم طبقه

مساحت نیم طبقه تجاری: p 5/0

(10+n)p 05/0

P 3

چنانچه دهنه و ارتفاع مغازه ها برابر با ضوابط شهرسازی (دهنه و ارتفاع مجاز اعلام شده توسط طرح تفصیلی) نباشد عوارض پذیره یک مترمربع یک واحد تجاری مطابق جدول ذیل محاسبه می‌شود.

جدول عوارض پذیره واحد تجاری با ارتفاع و دهنده مقایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح تفصیلی- هادی برای یک متر مربع بنای مفید

ردیف

طبقات

تجاری

حداکثر

ملاحضات

1

همکف

P 20

I: طول حداقل دهنه مجاز به متر

L: طول دهنه غیر مجاز به متر

h: طول ارتفاع به متر

h: طول ارتفاع مجاز به متر

n: تعداد واحد تجاری و حداقل آن برابر با 2 و برای یک واحد تجاری صفر می‌باشد.

محاسبه عوارض یک متر مربع از چند واحد تجاری و مجتمع های تجاری نباید بیشتر از سقف تعیین شده باشد.

در صورت بیشتر بودن، ملاک عمل میزان تعیین شده در ستون حداکثر می‌باشد.

2

زیرزمین

P 12

3

اول

P 10

4

دوم

P 9

5

سوم به بالا

P 7

6

انباری

P 1

7

نیم طبقه

P 2

تبصره: به عوارض پذیره ساختان‌های تجاری که براساس ضوابط طرح تفصیلی به هر دلیل نمی توانند پارکینگ مورد نیاز را تامین نمایند به ازای هر واحد کسری پارکینگ به میزان 25 p 18 اضافه بر عوارض پذیره محاسبه و اخذ می‌گردد.

2- مازاد بر تراکم موضوع این تعرفه عبارت است از تراکمی که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در قالب مصوبه مورخ 22/10/1369 علاوه بر تراکم مصوب موجود طرحهای جامع و تفصیلی شهر قزوین تصویب و اعلام نمود. رئیس شورای اسلامی شهر قزوین

عوارض تبدیل واحد به واحدهای بیشتر (182-27/8/93)

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 18865/1293/10 مورخ 25/05/1393 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 182 در جلسه علنی مورخ 27/08/1393 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یازده تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: براساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهردار،قزوین اجازه داده می‌شود:

در خصوص اخذ عوارض تبدیل واحدها به واحدهای بیشتر به شرح ذیل اقدام نماید:

1

عوارض تبدیل پلاکهای تجاری همکف (مغازه)، صنعتی، کارگاهی و انبار به دو یا چند واحد بزرگتر

S × p 20

2

عوارض تبدیل پلاکهای تجاری آپارتمان در برگذر 16 متری و به بالا به دو یا چند واحد پس از کسر واحد بزرگتر

S × p 12

3

عوارض تبدیل پلاکهای تجاری در نواحی منفصل شهری به دو یا چند واحد پس از کسر واحد بزرگتر

S × p 10

4

عوارض تبدیل پلاکهای مسکونی واقع در برگذر 16 متری و به بالا به دو یا چند واحد پس از کسر واحد بزرگتر

S × p 10

5

عوارض تبدیل پلاکهای مسکونی واقع در بر گذرهای زیر 16 متری به دو یا چند واحد پس از کسر واحد بزرگتر

S × p 8

6

عوارض تبدیل پلاکهای مسکونی واقع در نواحی منفصل شهری به دو یا چند واحد پس از کسر واحد بزرگتر

S × p 8

تبصره یک: حداقل عوارض ناشی از افزایش تجاری (مغازه)، صنعتی و کارگاهی به ازای هر واحد مبلغ 50 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال دریافت گردد.

تبصره دو: حداقل عوارض ناشی از افزایش واحد تجاری (آپارتمان) به ازای هر واحد مبلغ 40 میلیون ریال و حداکثر 100 میلیون ریال دریافت گردد.

تبصره سه: حداقل عوارض ناشی از افزایش واحد مسکونی واقع در بر گذرهای 16 متری و به بالا، به ازای هر واحد حداقل مبلغ 30 میلیون ریال اخذ گردد.

تبصره چهار: حداقل عوارض ناشی از افزایش واحد مسکونی واقع در بر گذرهای زیر 16 متری به ازای هر واحد حداقل مبلغ 20 میلیون ریال و حداکثر 50 میلیون ریال اخذ گردد.

تبصره پنج: در صورتی که مالک اقدام به احداث مازاد بر پروانه مصوب نموده و همزمان افزایش واحد داشته باشد مقدار مساحت اضافه شده در فرمول محاسبه نگردد.

تبصره شش: عوارض ناشی از افزایش واحدهای تجاری و مسکونی در بافت فرسوده همچنین نواحی منفصل شهری پس از محاسبه براساس قیمت منطقه بندی با 50 درصد تخفیف با رعایت حداقل قید شده در تبصره های 2 و 4 صورت می‌گیرد.

تبصره هفت: دریافت فرسوده و مناطق منفصل شهری به غیر از واحدهای تجاری همچنین واحدهای بر خیابان اصلی پلاکهایی که به صورت یک واحد مستقل نموده است از دریافت عوارض استثناء گردند.

تبصره هشت: چنانچه واحدهای اضافی بدون کسری پارکینگ براساس رای کمیسیون ماده صد ابقاء گردیدند می‌بایست علاوه بر عوارض تبدیل واحد جریمه کسری پارکینگ را نیز براساس تبصره 11 ذیل ماده صد پرداخت نمایند.

تبصره نه: مصوبه مذکور از ابتدای سال 1394 قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ده: مصوبه مذکور برابر ماده 83 قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیربط قرار نگرفت لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره یازده: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عده شخص شهردار محترم قزوین می‌باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین

آیین‌نامه نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از درخواست مازاد تراکم، تغییر کاربری و تفکیک اراضی:

ماده 1: نحوه محاسبه ارزش افزوده:

آیین‌نامه مبنای محاسبه ارزش افزوده را مشابه فرمول و ضرایب ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها قرار داده است.

T +1)(P +D 2) KBC =A)

A- ارزش افزوده یک متر مربع بنا یا عرصه موضوع تبصره 11 ماده 100

K- ضریب کاربری مورد توافق که طبق ماده 2 و 3 تعیین گردیده است.

B- ضریب منطقه ای شهرداری (جدول شماره یک)

C- ضریب طبقه (جدول شماره دو)

D- ارزش معاملاتی ساختمان (در اجرای ماده 64 قانون مالیتهای مستقیم بر حسب اسکلت فلزی)

P- ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده 64 مالیاتهای مستقیم بر حسب محل وقوع ملک)

T- ضریب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)

تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.

تبصره دو: برای محاسبه ارزش افزوده درخواست دیوارکشی و فنس کشی، گلخانه و استخر و امثالهم از ارزش معاملاتی (D) مرتبط طبق دفترچه ارزش معاملاتی سال دارایی استفاده می‌گردد.

تبصره سه: در مناطق اوقافی سطح شهر نرخ مصوب 20% کاهش یابد.

ماده 2: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد بر تراکم.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره 348 مورخ 31/6/1386 شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و به مصوبه شماره 21 مورخ 31/01/1387 شورای اسلامی شهر: مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف هایی جهت انبوه سازی) اقدام گردد.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیر مسکونی:

T +1)(P +D 2) KBC =A)

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره 4 می‌باشد.

ماده 2: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: T +1)(P +D 2) KBC =A)

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک با طبقه تا حد تراکم پایه به شرح جدول شماره 5 محاسبه می‌شود و مازاد بر آن طبق ماده 2 این آیین‌نامه عمل گردد. در این حالت 1=C منظور گردیده است.

تبصره یک: تغییر کاربریهای آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و سایر کاربریهای عمومی (مرتبط با سایر دستگاههای اجرایی) در جلساتی با حضور روسای دستگاههای ذیربط و مالکین با نماینده قانونی آنها و مدیر منطقه و نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و پس از طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد.

تبصره دو: موارد و تقاضاهای خاص نظیر تقاضای تغییر کاربری باغ و اراضی به ورزشی و فرهنگی و غیره (که خارج از موارد پیش بینی شده در این آیین‌نامه است) در جلساتی با حضور مالکین با نماینده قانونی آنها، مدیر منطقه، نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و یا رعایت ضوابط مربوطه پس از اخذ رای مراجع ذیصلاح صورت می‌گیرد.

ماده 4: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تفکیک:

به منظور بهره برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یکهزار متر مربع، معادل 39% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تامین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می‌گردد. در غیر این صورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده 3 آیین‌نامه نمی گردد.

جدول شماره1: ضریب منطقه B

منطقه

ضریب منطقه (B)

1

8/0

2

1

3

9/0

حریم شهر

5/0

جدول شماره2: ضریب طبقه C

طبقه

(C)

همکف

1

زیرزمین و اول

7/0

دوم و بالاتر

5/0

جدول شماره3: ضریب تراکم T

تراکم مجاز

(T)

کمتر از 6/0

5/0

تراکم 60%

6/0

-

-

-

-

-

-

تراکم 180%

80/1

بیشتر از 180%

2

جدول شماره4- ضریب کاربری (K) برای محاسبه بنای مازاد تراکم- ماده 2

کاربری

K

تجاری

5

سایر

2

جدول شماره5- ضریب کاربری (K) برای نغییر پلاک- ماده 3

کاربری جدید

(K)

مسکونی

3

تجاری

10

سایر

2

عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی (510-6/11/83)

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 8678/20/02/5 مورخ 11/08/1383 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 510 در جلسه علنی مورخ 06/11/1383 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: براساس بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهردار، قزوین اجازه داده می‌شود.

در اجرای تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه... (موسوم به تجمیع عوارض) وصول عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی به شرح دستورالعمل ذیل به عنوان یکی از عوارضات محلی برقرار و از ابتدای سال 1384 وصول نماید.

تبصره یک: یک دستورالعمل محاسبه عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی

در مورد پیش آمدگی (بالکن و تراس) واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی که مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی ایجاد و احداث شود از هر مترمربع پیش آمدگی عوارض به شرح زیر وصول گردد:

در صورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی، به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد. علاوه بر اینکه جزو روبنا مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شود. از هر مترمربع پیش آمدگی معادل پنج برابر ارزش منطقه بندی یک مترمربع زمین (موضوع ماده 64 قانون مالیتهای مستقیم مصوب 1366) مشروط بر اینکه یک سوم قیمت روز زمین تجاوز نماید. از متقاضیان وصول گردد.

تبصره دو: چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفا به صورت سایه بان (بارانگیر) مورد استفاده قرار گیرد. مشمول این تعرفه نخواهد بود.

هزینه بازدید از محل و ارائه آخرین نقشه هوایی (355-6/11/88)

عطف به لایحه پیشنهادی 25352/ 1388/10 مورخ 24/10/1388 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 355 در جلسه علنی مورخ 06/11/1388 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: براساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهردار، قزوین اجازه داده می‌شود.

بابت ارائه آخرین نقشه هوایی به متقاضیان مبلغ 000/50 ریال و برای بازدید از محل مبلغ 000/100 ریال (یکصد هزار ریال) به عنوان هزینه کارشناسی از درخواست کنندگان حصول نماید.

تبصره: مبالغ فوق الاشاره جهت استعلامهای دفاتر اسناد رسمی و درخواست پروانه ساختمانی می‌بایست فقط برای یکبار از مالکین دریافت گردد.

بهای خدمات کارشناسی و کنترل نقشه (35-22/7/96)

بازگشت به لایحه پیشنهادی شماره 20903/1396/10 مورخ 25/06/1396 در خصوص بهای خدمات کارشناسی، موضوع در کمیسیون تلفیق عمران و مالی همچنین صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین مورخ 22/07/1396 مطرح و پس از بحث و بررسی متن مصوبه شماره 35 مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود:

درخصوص اخذ بهای خدمات کارشناسی به شرح ذیل اقدام نماید:

الف) بهای خدمات کارشناسی در کمیسیون ماده 5 و کارگروه راه و شهرسازی

ردیف

شرح

ارقام به ریال

1

بهای خدمات کارشناسی در کمیسیون ماده 5 برای کلیه کاربری ها

000/500

ب) بهای خدمات کارشناسی پاسخگویی به استعلام

ردیف

شرح

ارقام به ریال

1

بهای خدمات کارشناسی استعلام تا 500 مترمربع در کلیه کاربریها

000/300

2

بهای خدمات کارشناسی استعلام بیش از 500 مترمربع و بیشتر در کلیه کاربریها

000/400

3

بهای خدمات کارشناسی به استعلام خارج از محدوده شهر (نواحی منفصل شهری)

000/200

تبصره: مبلغ فوق الذکر جهت استعلام بانک و نقل و انتقال یک پلاک به صورت همزمان و درخواست پروانه ساختمانی می‌بایست فقط برای یکبار از مالکین دریافت گردد.

ج) بهای خدمات کارشناسی و هزینه پلاک آبی (درب)

ردیف

شرح

ارقام به ریال

1

خدمات کارشناسی

000/50

2

پلاک آبی هر عدد

000/50

3

پلاک LED هر عدد

000/500

تبصره: نصب پلاک LED منبعد برای کلیه ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه صادر می‌گردد اجباری بوده و هر گونه صدور پایان کار مشروط به نصب این پلاک خواهد بود.

تبصره دو: شهرداری منبعد موظف به نصب تابلوهای کوچه ها و معابر با استفاده از تابلوی LED می‌باشد.

د) کنترل نقشه های معماری

ردیف

شرح

ارقام به ریال

1

به ازای هر مترمربع زیربنای کل

000/1

تبصره: با تصویب این لایحه مصوبات شماره 355 مورخ 06/11/1388 بند 2 مصوبه 473 مورخ 11/11/1390 و 151 مورخ 15/07/1393 کان لم یکن تلقی می‌گردد.

تبصره یک: مصوبه مذکور برابر ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیربط قرار نگرفت لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره دو: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود.

عوارض حق تشرف (459-5/10/83)

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 8684/20/02/5 مورخه 11/08/1383 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 459 در جلسه علنی مورخه 05/10/1383 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره ابلاغ میگردد.

ماده واحده: براساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهرداری قوزنی اجازه داده میشود:

در اجرای تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه... (موسوم به تجمیع عوارض) وصول عوارض حق تشرف (به شرح دستورالعمل ذیل) به عنوان یکی از عوارضات محلی اخذ و اقدام نماید.

تبصره یک: عوارض حق تشرف هر هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرحهای مذکور در متن تعرفه قرار می‌گیرد عبارت است از 20 برابر ما به التفاوت ارزش قطعه زمین قبل از اجرای طرح با ارزش بعد از اجرای طرحهای مذکور به قیمت منطقه ای روز دریافت عوارض، مشروط بر آنکه از 20% قیمت روز دریافت عوارض به تشخیص کارشناس رسمی مرضی الطرفین از کارشناسان رسمی دادگستری تجاوز نکند.

تبصره دو: قیمت منطقه ای عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر بوده و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره سه: در صورت موافقت و تقاضای مالک نسبت به اراضی و املاکی که قسمتی از آن در اجرای یکی از طرحهای مذکور در تعرفه، در معرض اجرای طرح واقع می‌شوند شهرداری در قالب اجرای مفاد قانون زمین شهری و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی دولت و شهرداریها بر حسب مورد ارزش عرصه و اعیان آن قسمت از ملک را که در معرض طرح قرار می‌گیرد ارزیابی و همراه با میزان حق تشریف بقیه ملک در لیست واحدی منظور خواهد نمود تا به هنگام اجرای طرح ملاک عمل در تعیین مطالبات و با بدهی شهرداری قرار گیرد.

تبصره چهار: چنانچه در اجرای متن تبصره سه مطالبات شهرداری بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی و املاکی که در معرض طرح قرار می‌گیرد باشد. در صورت تقاضا و موافقت مالک عوارض به میزان مازاد ملک به هنگام فروش وصول خواهد شد.

تبصره پنج: برقراری و اجرای آن از ابتدای سال 1384 قابل اجرا است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً شاکی در لایحه تکمیلی مصوبه های موضوع شکایت را به شرح ذیل اعلام می نماید:

1- مصوبه شماره 505- 14/11/94 با موضوع عوارض پذیره ساختان‌های مسکونی- تجاری- اداری و صنعتی

2- مصوبه شماره 182- 27/8/93 با موضوع عوارض تبدیل واحد به واحدهای بیشتر

3- مصوبه شماره 378- 10/11/88 با موضوع بهای خدمات مازاد ناشی از افزایش سرانه عرصه و اعیان

4- مصوبه شماره 182- 18/8/87 با موضوع ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک سالهای 89 و 88

5- مصوبه شماره 269- 8/11/88 با موضوع ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک سالهای 89 و 88

6- مصوبه شماره 586- 14/11/89 با موضوع ارزش افزوده ناشی از بنای تراکم مازاد پایه و تغییر کاربری و تفکیک سال های 89 و 88

7- مصوبه شماره 510- 6/11/83 با موضوع عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی

8- مصوبه شماره 93- 20/5/95 با موضوع بهای خدمات پاسخگویی

9- مصوبه شماره 355- 6/11/88 با موضوع هزینه بازدید از محل و ارائه آخرین نقشه هوایی

10- مصوبه شماره 35 با موضوع بهای خدمات کارشناسی و کنترل نقشه

11- مصوبه شماره 459- 5/10/83 با موضوع عوارض حق تشرف

12- مصوبه شماره 502- 6/11/83 با موضوع عوارض حذف پارکینگ

13- مصوبه شماره 187 با موضوع کسر پارکینگ

و ثانیاً شاکی مصوبه های مذکور را مغایر با آراء متعدد هیات عمومی و ماده 100 قانون شهرداری و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و اصول 51 و 36 قانون اساسی می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین به موجب لایحه شماره 266/1399/22 مورخ 14/02/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- مصوبات بندهای 1، 3، 7، 8، 9 و 11 ملغی گردیده است. 2- مصوبه شماره 182- 27/8/93 به موجب رای شماره 194- 14/9/96 هیات تخصصی و دادنامه شماره 78- 2/2/97 معاون محترم مغایر قانون نمی‌باشد. 3- بندهای 4، 5 و6 دارای یک موضوع و عنوان واحد (ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک) بوده و مصوبه شماره 182- 18/8/87 صرفاً تا پایان سال 87 قابلیت اجرایی داشته و ملغی اثر گردیده است.

ب- مصوبه شماره 269- 8/11/88 اعلامی از سوی شاکی به تصویب نرسیده است.

و مصوبه شماره 369- 8/11/88 با موضوع ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه سالهای 88 و 89 برای همان سنوات است و به موجب مصوبه شماره 586- 14/11/89 ملغی اثر گردیده و قابلیت اجرایی ندارد. ج- در ارتباط با مصوبه 586- 14/11/89 بر اساس مقررات قانونی تصویب شده است. 4- مصوبه شماره 35- فاقد سال و تاریخ تصویب است. 5- مصوبه شماره 502 در این مرجع وجود ندارد لیکن مصوبه شماره 503- 6/11/83 با موضوع حذف پارکینگ قابلیت اجرایی ندارد و ملغی اثر می‌باشد. 6- مصوبه شماره 187- اساساً وجود ندارد. لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است و در رای شماره 315 - 13/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و همچنین با توجه به قوانین مذکور و نظر به اینکه در آراء هیات عمومی از جمله 105- 1/7/1374 و 1187- 23/10/1386 و 1229- 23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.

2- طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند 6 رای شماره 1394 الی 1396 - 4/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه 505-14/11/94 تحت عنوان عوارض پذیره ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی به استنثناء تبصره ذیل جدول عوارض پذیره واحد تجاری، مصوبه 182-27/8/93 تحت عنوان عوارض تبدیل واحد به واحدهای بیشتر، مصوبه 510-6/11/83 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی، مصوبه 355 - 16/11/88 تحت عنوان هزینه بازدید از محل و ارائه آخرین نقشه هوایی، مصوبه 35 - 22/7/96 تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و کنترل نقشه به استثناء بند (ج) هزینه پلاک آبی و مصوبه شماره 459 - 5/10/83 تحت عنوان عوارض حق تشرف مصوب شورای اسلامی شهر قزوین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (6 مورد)

عناوین و برچسب‌ها