حدود صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه در خصوص دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی به شرط وجود علقه زوجیت است؛ بنابراین شامل دعاوی مطروحه پس از انحلال نکاح نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده خانم م. س. و. و الف. س. دادخواستی به طرفیت آقای ی. س. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی اصفهان کرده‌اند که به شعبه --- آن محاکم ارجاع و این شعبه به لحاظ محل اقامت خوانده در اهواز به موجب قرار شماره --- -- 1392/12/27 با استناد به مفهوم مخالف ماده 12 قانون خانواده و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نفی صلاحیت خویش، به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی اهواز اعلام نظر کرده است، در این مرحله از رسیدگی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی اهواز نیز به موجب قرار شماره --- -- 1393/04/04 ، به استناد ماده 12 قانون خانواده صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و دادگاه عمومی حقوقی اهواز به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به اینکه به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل درصلاحیت محل اقامت خوانده است مگردر موارد استثنا و ماده 12 قانون حمایت خانواده از موارد استثناست و در این گونه موارد بایستی به قدر متقین اکتفا کرد و قدر متقین ماده 12 مربوط به دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی است به شرط وجود علقه زوجیت و در صورت رفع این علقه استناد به ماده مذکور فاقد وجه قانونی است بنابراین نظر دادگاه حقوقی اصفهان مورد تایید است و با استناد به تبصره ذیل ماده 27 قانون صدر الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی اهواز حل اختلاف می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون

محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها