قرار تامین خواسته کیفری - نشست قضایی (2)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/03
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

قرار تامین خواسته کیفری

پرسش

برابر ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شاکی می‌تواند جهت تامین ضرر و زیان خود تقاضای صدور قرار تامین خواسته از شعبه تحقیق نماید. حال چنانچه بزه ای رخ دهد مانند خیانت در امانت که رد مال مورد حکم قرار نمی گیرد، آیا موضوع مشمول ماده موصوف می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

صدور قرار تامین خواسته متوقف بر موضوع رد مال نیست زیرا ممکن است دادخواست ضرر و زیان تا قبل از ختم دادرسی تقدیم گردد، نتیجتاً نظریه اکثریت با ابتناء بر استنتاج مرقوم صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

مراد از عبارت ضرر و زیان مندرج در ماده اعم از ضرر و زیان ناشی از بزه های با موضوع رد مال و غیر آن است و از طرفی با توجه به تصریح قانونگذار در مواد 14 و 112 قانون آیین دادرسی کیفری امکان صدور قرار تامین خواسته فراهم است و چنانچه شخص مبادرت به ارائه دادخواست مربوط تا قبل از ختم دادرسی از سوی دادگاه ننماید به درخواست متهم رفع اثر می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به مراتب قانونی در مورد جرایمی که با رد مال از سوی دادگاه کیفری مواجه نمی‌باشد امکان صدور قرار تامین خواسته فراهم نیست و مراد از ماده 112 قانون ایین دادرسی کیفری، صرفاً دادگاه را شامل می‌شود نه دادسرا.

منبع
برچسب‌ها