مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری اسپری دفاع شخصی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه نگه داری اسپری دفاع شخصی، دادگاه عمومی جزایی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام آقای م. فرزند... دایر بر نگه داری اسپری دفاع شخصی رسیدگی و به شرح استدلال مقید در رای شماره --- - 03/03/93 و با استناد به ماده یک و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صادر و پس از ارسال و وصول پرونده، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان عهده دار رسیدگی شده و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره --- - 18/03/93 و به استناد مواد 1 و 3 و بند ت ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز 1390 و رای وحدت رویه شماره 728 - 21/09/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه یاد شده را نپذیرفته و با اعتقاد به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی جزایی اصفهان و حدوث اختلاف در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حاصله، با توجه به محتویات پرونده، مستندات ابرازی و استدلالات منعکسه با تایید و تشخیص صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی اصفهان ترجیحا شعبه --- و نقض قرار صادره از مرجع یادشده، «حل اختلاف»; به عمل می آید.

رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور - مستشار

صابر - راضی

منبع
برچسب‌ها