تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۸۱۴

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه نگه داری اسپری دفاع شخصی، دادگاه عمومی جزایی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام آقای م. فرزند... دایر بر نگه داری اسپری دفاع شخصی رسیدگی و به شرح استدلال مقید در رأی شماره ۹۳۰۰۰۳۳۶- ۰۳/۰۳/۹۳ و با استناد به ماده یک و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صادر و پس از ارسال و وصول پرونده، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان عهده دار رسیدگی شده و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۹- ۱۸/۰۳/۹۳ و به استناد مواد ۱ و ۳ و بند ت ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ۱۳۹۰ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸- ۲۱/۰۹/۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه یاد شده را نپذیرفته و با اعتقاد به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی جزایی اصفهان و حدوث اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حاصله، با توجه به محتویات پرونده، مستندات ابرازی و استدلالات منعکسه با تأیید و تشخیص صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی اصفهان ترجیحاً شعبه ۱۱۸ و نقض قرار صادره از مرجع یادشده، «حل اختلاف»; به عمل می آید.

رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور - مستشار

صابر - راضی