نظریه مشورتی شماره 7/98/1546 مورخ 1398/10/22

تاریخ نظریه: 1398/10/22
شماره نظریه: 7/98/1546
شماره پرونده: ک6451-21/1-89

استعلام:

احتراما با عنایت به محل اختلاف بودن سوال ذیل در دادسرا پاسخ عاجل به آن مورد استدعاست.
در مواردی که تعطیلات متوالی رسمی است یا در برخی استان ها پنج شنبه و جمعه تعطیل می‌باشد و جرم در صلاحیت بازپرس در شهرستانی که تنها یک شعبه بازپرسی وجود دارد به وقوع می پیوندد و بازپرس که کشیک نبوده و در محلی دور از حوزه قضایی حضور دارد به نحوی که امکان حضور ایشان در اسرع وقت میسور نمی‌باشد آیا عدم حضور ایشان تخلف انتظامی است یا خیر؟ آیا قاضی کشیک دادیار می‌تواند وظایف ایشان را انجام دهد یا خیر؟ آیا اساسا دائما بازپرس در تمامی اوقات ولو تعطیلات باید در حوزه قضایی حضور داشته و برای خروج از حوزه هماهنگی لازم صورت گیرد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، تشخیص موارد تخلف انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ ثانیا، با توجه به اصول سرعت، استمرار و تعطیل بردار نبودن تحقیقات مقدماتی مذکور در ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در حوزه های قضایی که فقط یک بازپرس مشغول خدمت است، انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302 این قانون، در خارج از وقت اداری نیز به بازپرس منحصر است؛ مگر آنکه وی در محل حاضر نباشد یا معذور باشد که در این صورت باید برابر تبصره ماده 92 قانون یادشده، توسط دادرس دادگاه انجام شود. بدیهی است در صورت مشهود بودن جرایم مذکور در ماده 302 مرقوم، مطابق ماده 77 این قانون، دادستان یا دادیار طبق ماده 88 قانون مرقوم اقدام خواهد نمود؛ ثالثا، مطابق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ریاست دادسرا با دادستان است. لذا خروج بازپرس از حوزه قضایی در اوقات اداری در قالب اخذ مرخصی (استحقاقی، استعلاجی و...) و یا مأموریت اداری ممکن بوده و خارج از وقت اداری بدون نیاز به موافقت دادستان علی الاصول امکان خروج وی از حوزه قضایی وجود دارد؛ مگر آن که به عنوان کشیک تعیین شده باشد که در این صورت خروج وی از حوزه قضایی نیازمند موافقت دادستان است و در فرضی که بازپرس حاضر نباشد و موارد مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شود، باید مطابق تبصره ماده 92 این قانون رفتار شود.

منبع