ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

(اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع 6/000/000 ریال
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد 0/45 درصد
از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد 0/30 درصد
از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد 0/15 درصد
از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد 0/9 درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد  0/07 درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد 0/03 درصد
از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد  0/022 درصد
از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد  0/018 درصد
از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد  0/012 درصد

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره های آن برای هر کارشناس 1/180/000/000 ریال است.
رعایت این سقف در کلیه تعرفه‌های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

تبصره 1 (اصلاحی 1402/08/20)- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی 50/000 میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی های مشمول این تبصره را، هر 3 ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می کنند.

تبصره 2 (اصلاحی 1402/08/20)- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره 3 (اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره 4 (اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره 5 (اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات،‌ در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یکجا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی گردد.

تبصره 6 (اصلاحی 1402/08/20)- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیات کارشناسان با رشته های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه می‌شود.

تبصره 7 (اصلاحی 1402/08/20)- ارزیابی ارزش دارایی های نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین می‌شود.