رای شماره 99 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/98/551 شماره دادنامه: 9909970906010099 تاریخ: 20/3/99

شاکی: آقای هادی منافزاده فرزند اصغر

طرف شکایت: وزارت کشور- شورای اسلامی شهر اسکو

موضوع شکایت و خواسته: بخشنامه شماره 128225- 17/7/97 وزارت کشور و ماده 41 تعرفه عوارض محلی شهر اسکو در سال 97

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور- شورای اسلامی شهر اسکو به خواسته بخشنامه شماره 128225- 17/7/97 وزارت کشور و ماده 41 تعرفه عوارض محلی شهر اسکو در سال 97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

استانداری محترم سراسر کشور - سلام علیکم

براساس بند (9) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن) و ماده (22) آیین‌نامه مالی شهرداری ها (مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن)، به منظور وحدت رویه در تعیین میزان و نحوه پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون های موضوعه، مصرح در قوانین و مقررات، اعم از نمایندگان شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه ها، چارچوب کلی و ضوابط تعیین حق الجلسه به شرح زیر ابلاغ می‌شود.

ماده(1): عناوین کمیسیون ها، شوراها و هیات های موضوع قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سایر قوانین و مقررات مرتبط، به شرح جدول پیوست این بخشنامه می‌باشد.

چنانچه در قوانین و مقرراتی که از این پس تصویب می‌شود کمیسیون، شورا، کارگروه و یا هیاتی پیش بینی شود نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه اعضای آن ها در چارچوب ضوابط این بخشنامه خواهد بود.

ماده(2): در مواردی که به تصریح قوانین عضویت شهردار، نمایندگان شهرداری، نمایندگان استانداری و اعضای شورای اسلامی شهر در کمیسیونهای مندرج در جدول این بخشنامه پیش بینی شده است: شهردار، معاونان، مدیران و یا سایرکارکنان شهرداری با وضعیت استخدامی رسمی، پیمانی و قراردادی، نمایندگان استانداری و اعضای شورای اسلامی شهر حداکثر اجازه عضویت در دو مورد از کمیسیون ها، شوراها و هیات های موضوع ماده (1) این بخشنامه را در سطح استان، دارند.

تبصره: در شرایط خاص با تشخیص استانداری اجازه عضویت موضوع ماده فوق قابل افزایش است.

ماده(3): پرداخت حق الزحمه برای شرکت مستخدمان شهرداری در کمیسیون ها، شوراها و هیات های موضوع ماده (1) این بخشنامه، مشروط بر آن که امور راجع به آنها علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم و در غیر از ساعات اداری تشکیل شود، امکان پذیر خواهد بود.

ماده(4): به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه، میزان حق الجلسات اعضای کمیسیون ها، شوراها و هیات های موضوع ماده (1) این بخشنامه، اعم از اعضاء و نمایندگان منتخب شورای اسلامی شهر، نمایندگان استانداری، شهردار و نمایندگان شهرداری و همچنین نمایندگان سایر دستگاههای عضو به شرح زیر تعیین می‌شود.

ردیف

شهر

حداکثر حق الجلسه (هر ساعتریال)

1

تا پنجاه هزار نفر جمعیت

000/400

2

از پنجاه هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت

000/450

3

از دویست هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت

000/550

4

بیش از یک میلیون نفر (کلانشهرها)

000/700

5

کلانشهر تهران

000/750

تبصره(1): شهرداری ها موظفند در هنگام تدوین بودجه سالانه، موارد را مطابق با مفاد این بخشنامه پیشنهاد و به شورای اسلامی شهر جهت تصویب ارائه نمایند.

تبصره(2): تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت در قوانین بودجه سالانه کشور، قابل پیش بینی است.

تبصره(3): حق الجلسه اعضای شورای اداری و استخدامی، موضوع ردیف 12 جدول پیوست این بخشنامه به ازای هر جلسه (یک ساعت و نیم) یک چهلم حقوق و مزایای مستخدمان رسمی و دارای شرایط مشابه شهرداری مرکز استان می‌باشد.

ماده(5): پرداخت حق الجلسات موضوع این بخشنامه منوط به تشکیل جلسات وفق موازین قانونی و صرفاً حضور اعضاء در جلسات می‌باشد.

ماده(6): پرداخت هرگونه وجهی خارج از ضوابط این بخشنامه مانند حق تلاش، پاداش، هدایا و عناوین مشابه برای اعضاء ممنوع است.

ماده(7): در صورت لزوم دستورالعمل ها و شیوه نامه های تخصصی با رعایت کلیات این بخشنامه، توسط حوزه معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستای وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

فهرست عناوین کمیسیون ها، کمیته ها، شوراها، و هیات های قانونی مرتبط با امور شهرداری ها

ردیف

عنوان

مستند قانونی

1

کمیسیون ماده 100 (بدوی و تجدیدنظر)

تبصره های 1 و 10 ماده 100 قانون شهرداری

2

کمیسیون رفع اختلاف مودی و شهرداری

ماده 77 قانون شهرداری

3

کمیسیون تاسیسات، اماکن و شاغل مزاحم

تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

4

کمیسیون رسیدگی به اعتراضات راجع به ممیزی املاک

ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری

5

کمیسیون معاملات متوسط شهرداری

ماده 3 آیین‌نامه مالی شهرداری ها

6

هیات عالی معاملات عمده شهرداری

ماده 6 آیین‌نامه مالی شهرداری ها

7

کمیسیون تحویل معاملات شهرداری

ماده 11 آیین‌نامه مالی شهرداری ها

8

کمیسیون بررسی صلاحیت فنی و مالی شرکت ها و موسسات برای واگذاری املاک

ماده 18 آیین‌نامه نحوه واگذاری املاک به شرکت ها و موسسات و شرایط فسخ قراردادها (مصوب 1/4/1348)

9

کمیته های دستورالعمل نحوه واگذاری اتوبوس

مصوبه شماره 111393 مورخ 8/9/85 هیات وزیران

10

کمیته های دستورالعمل نحوه تامین و واگذاری مینی بوس

مصوبه شماره 111393 مورخ 8/9/85 هیات وزیران

11

هیات انضباطی رسیدگی به تخلفات تاکسیرانان

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوطه به تاکسیرانی (مصوب 10/8/1374 هیات وزیران)

12

شورای اداری و استخدامی شهرداری

آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها

13

تشخیص باغات

ماده 7 آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1388 تشخیص مصلحت نظام)

14

انتقال اراضی واقع در مناطق صنعتی به صاحبان کارگاه ها و کارخانه ها

ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب 1348)

15

کمیسیون حفاری

ماده (4) آیین‌نامه هماهنگی اقدامات عمرانی موسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها، مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می‌باشد (مصوب 1369)

توضیح: کمیسیون های معاملات، مناقصات، تحویل و مزایده شهرداری تهران و نیز هیات حل اختلاف ناشی از معاملات شهرداری تهران مستند به آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران می‌باشد.

ماده 41: حق الجلسه

الف) مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهرها

هیات وزیران در جلسه 14/8/96 به پیشنهاد شماره 10434/94 مورخ 24/11/1394 شورای عالی استانها و به استناد بند (9) ماده (88) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران- مصوب 1357 و اصلاحات بعدی تصویب گردید:

1- ردیف های (3) و (4) جدول ماده 6 آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب نامه 59868/ت33903ه- مورخ 28/9/1384 و اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ب) کمیسیون های ماده بند 20 ماده 55-77-100) به شرح جدول زیر خواهد بود.

ردیف

عنوان (کمیسیون)

حق الزحمه هر جلسه یک ساعته (حداقل برای 3 پرونده)

1

شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت

000/350

2

شهرهای بیش از ده هزار نفر جمعیت تا بیست هزار نفر جمعیت

000/400

3

شهرهای بیش از بیست هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت

000/400

4

شهرهای بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت تا یکصد هزار نفر جمعیت

000/450

5

شهرهای بیش از یک صد هزار نفر جمعیت تا دویست هزار نفر جمعیت

000/450

6

شهرهای بیش از دویست هزار نفر جمعیت تا پانصد هزار نفر جمعیت

000/550

7

شهرهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر جمعیت

000/550

8

شهرهای بیش از یک میلیون نفر

000/700

تبصره1: سایر کمیسیون های قانونی شهرداری (معاملات، مشارکت و سرمایه گذاری، مزایده و مناقصه، ماده 7 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها) جزء وظایف ذاتی شهرداری بوده که در ساعات اداری از وظایف اداری کارکنان شهرداری و بعد از وقت اداری در قالب اضافه کاری بوده و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان از جمله حق جلسه غیر قانونی می‌باشد.

تبصره2: کمیسیون های غیر مصرح شهرداری از جمله (قیمت گذاری و توافقات و...) ضمن اینکه تشکیل این کمیسیون ها غیر قانونی بوده، پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان به عوامل شهرداری و غیر شهرداری در صورت تشکیل، غیر قانونی و فاقد وجاهت می‌باشد.

تبصره3: در اجرای ماده 15 آیین‌نامه اجرایی هیات های تطبیق مصوبات شورای اسلامی کشور حق الزحمه شرکت اعضاء در جلسات هیات تطبیق و مشاوران و کارشناسان جهت شرکت در جلسات هیاتهای تطبیق و سایر هزینه های جاری طبق دستورالعمل وزارت کشور از اعتبارات شهرداری پرداخت خواهد شد.

دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات شهرداری اسکو سال 1397

ردیف

عنوان (شورا)

حداکثر ساعات جلسه در ماه

حق جلسه هر ساعتریال

3

شورای اسلامی شهر تا ده هزار نفر جمعیت

30

000/350

شورای اسلامی شهر بیش از ده هزار نفر جمعیت تا بیست هزار نفر جمعیت

40

000/400

شورای اسلامی شهر بیش از بیست هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت

50

000/400

شورای اسلامی شهر بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت تا یکصد هزار نفر جمعیت

50

000/450

شورای اسلامی شهر بیش از یک صد هزار نفر جمعیت تا دویست هزار نفر جمعیت

60

000/450

شورای اسلامی شهر از بیش از دویست هزار نفر جمعیت تا پانصد هزار نفر جمعیت

60

000/550

شورای اسلامی شهر بیش از پاننصد هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر جمعیت

70

000/550

4

شورای اسلامی شهر بیش از یک میلیون نفر

70

000/700

شورای اسلامی شهر تهران

80

000/750

2- تبصره (1) ماده 6 آیین‌نامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره1- تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت محاسبه و توسط وزارت کشور و شورای عالی استان ها ابلاغ می‌شود.

3- متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 6 آیین‌نامه یاد شده الحاق می‌شود.

تبصره3: هرگونه دریافتی از محل منابع مربوط به شهرداری ها توسط اعضای شورای اسلامی شهرها علاوه بر ارقام مذکور ممنوع است.

4- این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 97 به جهت مغایرت با بخشنامه شماره 128225- 17/7/97 وزارت کشور و مفاد ماده 87 و 93 قانون مدیریت خدمات کشوری و ابطال بخشنامه در صورتی که منظور از نمایندگان شهرداری مندرج در بخشنامه، نمایندگان شهرداری حاضر در کمیسیون و دبیران بنا شده به جهت مغایرت با ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت کشور به موجب لایحه شماره 85923 مورخ 1/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً بخشنامه مورد نظر در راستای بند 9 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و ماده 22 آیین‌نامه مالی شهرداریها وضع گردیده است. ثانیاً هر یک از کارکنان شهرداری که به عنوان دبیر کمیسیون ماده صد تشکیل پرونده و امور اداری مربوط به پروانه های ساختمانی دارای تخلف را در ساعات اداری انجام می دهند بابت انجام خدمات اداری مربوط به شهرداری حقوق دریافت می کنند و مطابق قانون عضو کمیسیون ماده صد نبوده و مشمول دریافت حق الجلسه نمی‌باشند. ثالثاً ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 97 شورای شهر اسکو صرفاً در خصوص حق الجلسه اعضای شورای شهر تعیین تکلیف نموده و هیچ مغایرتی با بخشنامه وزارت کشور ندارد و مواد 93 و 87 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ارتباطی به موضوع متنازع فیه نداشته و تقاضای رد شکایت می‌گردد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن (تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور) و بر اساس ماده 22 آیین‌نامه مالی شهرداری ها دستورالعمل مربوط به طرز اجرا آیین‌نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداری ها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجراء هر یک از مواد این آیین‌نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت کشور خواهد بود بنابراین بخشنامه شماره 128225 مورخ 17/7/97 وزارت کشور و ماده 41 تحت عنوان حق الجلسه از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات شهرداری اسکو سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر اسکو مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها