رای وحدت رویه شماره 447 مورخ 1382/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 26 بهمن 1382

شماره دادنامه: 447

کلاسه پرونده:81/410

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه طائریان - خانم زهرا طائریان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف -1) شعبه بیست‌ودوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/38 موضوع شکایت خانمها فاطمه طائریان و زهرا طائریان و غیره به طرفیت سازمان زمین شهری استان اصفهان به خواسته رسیدگی به تملک مقدار 16 سهم از پلاک شماره 4/29 بخش 16 اصفهان و … به شرح دادنامه شماره 906 مورخ 10/11/71 چنین رای صادر نموده است، با عنایت بمراتب مندرج در فوق و محتویات پرونده نظر به اینکه در مورد تملک اراضی پلاکهای مورد نظر شکات فوق‌الذکر از حیث اینکه طرح مصوبی وجود نداشته رعایت ضوابط و مقررات قانونی از جمله بند یک ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری نگردیده مضافاً براینکه شاکیه از مزایای مادتین 6 و 8 نیز استفاده نکرده‌اند لذا خواسته آنان موجه بوده است و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان تملک مرقوم و کلیه اقدامات بعدی مربوطه اعلام می‌گردد.

الف -2) شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/72/286 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل زمین شهری اصفهان نسبت به دادنامه شماره 906 مورخ 10/11/71 صادره از شعبه 22 دیوان در پرونده کلاسه 71/38 به طرفیت خانم فاطمه طائریان به شرح دادنامه شماره 679 مورخ 13/7/72 چنین رای صادر نموده است، اعتراض اداره کل زمین شهری استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره 906 مورخ 10/11/71 صادر از شعبه 22 دیوان با توجه به ماده 9 قانون زمینه شهری وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

ب -1) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/87 موضوع شکایت خانم اشرف‌الملوک مرادمند به طرفیت سازمان زمین شهری اصفهان به خواسته رسیدگی به تملک پلاکهای 3 و 9 و 10 فرعی از 29 اصلی بخش 16 اصفهان مزرعه عادل آباد به شرح دادنامه شماره 697 مورخ 23/8/73 چنین رای صادر نموده است، چون در تملک زمین شاکیه قسمت اول بند یک ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری از حیث اینکه سازمان خوانده قبل از تملک دارای طرح مصوب نبوده است زیرا در پرونده امر مدرکی که دال بر وجود طرح مورد نظر باشد ملحوظ و مشهود نگردید و نماینده معرفی شده نیز با مطرح نمودن مطالب متناقض در جلسه فوق‌الذکر به این بیان، اولاً اعلام نمود اینگونه اراضی فاقد هرگونه کاربری می‌باشند لذا در این موارد پس از اخذ سند انتقال اداره کل زمین شهری بهعنوان مالک درخواست طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 اعلام کاربری مسکونی خواهد نمود. ثانیاً ابراز داشت، چون براساس بند یک ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری وجود طرح مصوب و تامین اعتبار مربوطه تامین شده است در نتیجه بعدم وجود طرح مصوب اذعان نمود و مدرکی را که دلالت بر وجود طرح مصوب نماید ارائه نکرد بنابه مراتب در تملک مذکور رعایت قسمت اول ماده 23 نشده است لذا تملک مرقوم از ناحیه خوانده بر خلاف ضوابط و مقررات بوده است و خواسته شاکیه موجه است و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان تملک مذکور اعلام می‌گردد.

ب -2) شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/73/881 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره 697 مورخ 23/8/73 صادره از شعبه 17 دیوان در پرونده کلاسه 72/87 به طرفیت اشرف‌الملوک مرادمند به شرح دادنامه شماره 230 مورخ 16/5/75 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 697 مورخ 23/8/73 صادره از شعبه 17 دیوان ایراد شکلی به نظر نمی‌رسد بنابه مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تایید می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تملک اراضی اشخاص در جهت تحقق اهداف مقرر در قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مستلزم رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده 9 قانون مذکور و ماده 23 آیین‌نامه اجرایی آن است، بنابراین دادنامه شماره 230 مورخ 16/5/1375 هیات دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره 697 مورخ 23/8/1373 شعبه هفدهم بدوی دیوان که به موجب آن تملک زمین شاکی به لحاظ عدم رعایت شرایط لازم ابطال گردیده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع