ماده 16 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رئیس کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل، عهده‌دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیات عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس‌جمهور پاسخگوست.
همچنین رئیس‌کل با رعایت قوانین مربوط، عهده‌ دار وظایف زیر است:
1- نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی
2- سخنگویی بانک مرکزی و هیات عالی
3- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی
4- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی
5- طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی
6- طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به هیات عالی جهت تصویب
7- پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیات عالی
8- سایر وظایف محوله از سوی هیات عالی
تبصره 1- رئیس کل می‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم‌مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسئولیت وی نیست.
تبصره 2- اختیارات قائم مقام رئیس‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده‌است، از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس کل تا زمان تعیین جایگزین، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس کل می‌باشد.