شرط الزام به تنظیم و تحویل سند سجلیتاثیر رجوع والدین به تابعیت ایرانی بر تابعیت فرزند رشیدشرط الزام ثبت احوال به تنظیم سند سجلی ایرانی در فرض احراز نسب

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: الزام به تنظیم سند سجلی و تحویل آن به خواهان منوط به تسجیل تابعیت ایرانی حسب مقررات قانون ثبت احوال است. رجوع پدر به تابعیت اصلی و سابق خود(ایرانی)شامل حال فرزند رشید ایشان نمی شود؛ بنابراین تابعیت پدر بر فرزند تحمیل نخواهد شد. اگر پدر به تابعیت ایرانی رجوع کند و نسب فرزند به والدین اثبات شده باشد؛ الزام اداره ثبت احوال به تنظیم سند سجلی ایرانی فرزند مستلزم قید نام فرزند در شناسنامه والدین یا ارائه تاییدیه کنسولگری یا سفارت دال بر صحت تنظیم سند مطابق مقررات کشور متبوع است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/04/31

رای دادگاه

دراین پرونده آقای ه. ب. د دادخواستی به وکالت از خانم وارتوهی سرکسیان فرزند آرشام به طرفین اداره ثبت احوال تهران به خواسته الزام به تنظیم سند سجلی و تحویل شناسنامه مطرح کرده است خلاصه خواسته این است که خواهان با توجه به گواهی ولادت ترجمه شده شماره 397361 - 1367/08/03 صادره شده از اداره ثبت احوال شهر ایروان جمهوری ارمنستان از پدر و مادر ایرانهی به نامهای آرشام سرکسیان و تاکوئی وارتونیان خونکی در کشور ارمنستان متولد شده علی رغم مراجعات مکرر به خوانده سند سجلی برای خواهان تنظیم نشده و براین مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی ازجانب خواهان که موید خواسته خواهان و تابعیت ایرانی نامبرده می‌باشد و این که از جانب خوانده ایرادی که موجب خدشه درخواسته خواهان شود به عمل نیامده است با این وصف خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد بند ماده 976 قانون مدنی وماده 1 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 با اصلاحیه های بعدی خوانده را ملزم به تنظیم سند سجلی بالحاظ گواهی ولادت یادشده و تحویل شناسنامه به خواهان می‌نماید رای صادرشده حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه هجدهم دادگاه حقوقی تهران - جواد حمیدی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/01/27

رای دادگاه

در خصوص واخواهی مطرح شده از جانب اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/04/31 این دادگاه که به موجب آن واخواه به تنظیم سند سجلی و تحویل شناسنامه به واخوانده خانم وارتوهی سرکسیان ملزم شده است با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که از جانب واخواه ایراد موجه و مدللی که موجب بی اعتباری دادنامه واخواسته شود به عمل نیامده است بااین وصف وبالحاظ ماده 305 - قانون آیین دادرسی مدنی بارد واخواهی مطرح شده دادنامه واخواسته را تایید و ابقاء می‌نماید رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی)تهران- جواد حمیدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/21

رای دادگاه

در این پرونده اداره ثبت احوال تهران به طرفیت خانم د. سر کیسیان با وکالت آقای ه. ب. از دادنامه شماره --- مورخ 93/1/27 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است به موجب دادنامه مذکور که در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 92/4/31 اصدار یافته اعتراض واخواهی مردود اعلام و تصمیم اولیه دادگاه مبنی بر الزام تجدیدنظر خواه به تنظیم سند سجلی با لحاظ گواهی ولادت صادره و تحویل آن به تجدیدنظر خوانده مورد تایید قرار گرفته است. اینک دادگاه در این مرحله از رسیدگی توجها به مندرجات پرونده و لوایح ابرازی طرفین به جهات ذیل دادنامه صادره را مقتضی نقض دانسته و شایسته تایید نمی داند. 1 - مستنبط از مفاد دادخواست تقدیمی و نحوه بیان خواسته از سوی تجدیدنظر خوانده آن است که مشارالیه صرفا دعوی تنظیم سند سجلی و تحویل آن را از محکمه مطالبه نموده است در این نوع دعاوی معمولا تابعیت فرد محرز و مسجل بوده و دادگاه با فرض تابعیت ایرانی متقاضی به موضوع صدور شناسنامه پرداخته و رای مقتضی صادر می‌نماید 2 - در مانحن فیه موضوع متفاوت از دعاوی مذکور بوده و بدون پرداختن به تابعیت شخص به عنوان مقدمه واجب در این امر امکان صدور حکم مسیور نخواهد بود از آنجایی که تابعیت یک امر حاکمیتی بوده و قانون ثبت احوال به عنوان قانون اخیر التصویب نسبت به قانون مدنی مقرراتی در این خصوص وضع نموده نادیده گرفتن قانون خاص و عبور از مقررات ناظر به تابعیت در رسیدگی به این پرونده صحیح نبوده و قابل تامل می‌باشد 3 - به دلالت مدارک موجود از جمله شناسنامه والدین و مکاتبات دانشگاه آزاد در حال حاضر تجدیدنظر خوانده که فرد رشید محسوب می‌گردد تبعه کشور ارمنستان بوده و در زمان تولد وی پدر ایشان برابر نامه ایشان 44980 - 1350/11/10 استانداری اصفهان (شماره نامه و مفاد آن در شناسنامه پدر درج گردیده است) از تابعیت ایران خارج شده بوده است لذا با این وصف تابعیت ایرانی نامبرده مورد تردید بوده و این امر می‌بایست در مرجع قانونی یعنی شورای تامین شهرستان بررسی و پس از آن اداره ثبت احوال اتخاذ تصمیم نماید بدیهی است این تصمیم قابل اعتراض در هیات حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال بوده و دادگاه نیز در مرحله تجدیدنظر صالح به رسیدگی خواهد بود نکته دیگر در تقویت تردید تابعیت تجدیدنظر خوانده این است که رجوع پدر وی به تابعیت اصلی (ایران) با ظهور خارجی اراده و قصد وی در تاریخ تنظیم شناسنامه جدید محقق گردیده یعنی این امر در سال 1391 صورت گرفته که با لحاظ آن تجدیدنظر خوانده در هنگام رجوع پدر رشید بوده و تابعیت جدید پدر بر فرزند رشید تحمیل نخواهد گردید 4 - هرچند نسب تجدیدنظر خوانده به آقای آرشام سر کیسیان و خانم تاگوهی وارتونیان خونگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 90/3/22 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران اثبات گردیده ولی درشناسنامه متعلق به والدین مشخصات تجدیدنظر خوانده در ستون مربوطه به عنوان فرزند قید نشده و تاییدیه کنسولگری و یا سفارت ارمنستان در ایران دال بر صحت تنظیم سند مذکور مطابق مقررات کشور متبوع پیوست پرونده نمی‌باشد. علی ایحال توجها به مراتب فوق و ارتباط خواسته تجدیدنظر خوانده با امور تابعیتی و مسیور نبودن صدور شناسنامه به مشارالیها بدون مراجعه به مراجع فوق الاشاره دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد دانسته مستندا به مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 45 و تبصره آن اصلاحی 1363/10/18 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض قرار رد دعوی خواهان (تجدیدنظر خوانده) را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محسن اهوارکی - حسین آژیده

منبع
برچسب‌ها