شرط عدم ذی حقی دارنده چک جهت مطالبه وجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دارنده چک مستحق مطالبه وجه آن می‌باشد؛ مگر رای کیفری یا شکوائیه ای مبنی بر عدم ذی حقی دارنده فعلی موجود باشد؛ بنابراین بی اعتباری چک به غیر از فرض مزبور مغایر قانون تجارت است. (بررسی متن و رای وحدت رویه نبود)

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/28

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ع. ت. باوکالت آقای س.ی. ر. یی به طرفیت آقای ر. الف. باوکالت آقای م. چ.م. به خواسته مطالبه وجه 3 فقره چک به شماره های 101160 ، 101159 ، 101157 عهده بانک پسارگادجمعابمبلغ 1/200/000000 ریال نظربه اینکه برروی کلمه حواله کرددوفقره ازچکهابه شماره 101159 به مبلغ چهارصدمیلیون ریال و 101160 بمبلغ چهارصدمیلیون ریال هردوعهده بانک پاسارگادخط کشیده شده است وبا توجه به اینکه صادرکننده چک باقلم زدن کلمه حواله کرددرمتن چک حق پشت نویسی راازکسی که چک دروجهش صادرشده سلب کرده ودریافت کننده هم باپذیرش چک بدین نحوبااین امرموافقت نموده است وعلی الظاهرشخصیت دریافت کننده مطمع نظرصادره کننده بوده است بنابراین در مورداین دوفقره چک دعوای خواهان متوجه صادرکننده نمی‌باشدونامبرده می‌تواندعلیه ظهرنویس اقامه دعوی نمایدفلذامستندابه ماده 2 ق.آ.د.مدنی 79 قراررددعوای خواهان صادرمی گرددولی در موردچک شماره 101157 عهده بانک پاسارگادبمبلغ 400/000/000 ریال نظربه اینکه چک مذکوربه شخص ثالثی منتقل شده است وچون چک جزءاسنادتجاری ودارای وصف تجریدی می‌باشدبنابراین ادعای صادرکننده تاثیری درحقوق خواهان که چک باظهرنویسی به وی واگذارشده نداردونامبرده می‌تواندباتقدیم دادخواست دیگربه طرفیت واگذارنده درمقام استیفای حقوق خودبرآیدبنابه مراتب مطروحه ،دادگاه دعوای خواهان راوارددانسته مستندابه مواد 314 ، 310 ق.تجارت ومواد 522 ، 519 ، 198 ق.آ.د.مدنی 79 بااستصحاب بقای دین واشتغال ذمه خوانده حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت چهارصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به نسبت چهارصدمیلیون ریال وپرداخت حق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ چک تازمان اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعلام میگرددرای صادره ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشتخلیل حیدری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/22

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر. الف. با وکالت آقای م. چ.م. به طرفیت آقای ع. ت. نسبت به بخشی از دادنامه --- - 93/11/28 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن اجمالا با این استدلال که چک 101157 به شخص ثالث منتقل گردیده که جز اسناد تجاری و دارای وصف تجدیدی است و صادر کننده می‌تواند با تقدیم دادخواست علیه واگذار کننده در مقام استیفای حقوق خود برآید النهایت حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تادیه مبلغ 400/000/000 ریال وجه چک مدرکیه با انضمام خسارات قانونی له تجدیدنظر خوانده صادر و در خصوص 2 فقره دیگر قرار رد دعوی صادر گردیده است، تجدیدنظرخواه در فراز دوم ضمن اعتراض بیان داشته چک مدرکیه و 2 فقره دیگر در یک معامله ملک به ثالث واگذار که مبیع مستحق للغیر درآمده است فلذا مشارالیه و دارنده حاضر مستحق اخذ وجه نمی با شند نظر به اینکه اظهارنامه ارسالی به ثالث که وضعیت ابلاغ آن نامشخص است مسقط حق مطالبه دارنده چک نبوده و مادام که رای کیفری یا شکوائیه ای در این خصوص مطرح نگردیده بی اعتباری چک مغایر قانون تجارت است و نظر به اینکه رای وحدت رویه 2787 - 39/9/12 تصریح به عدم توجه ایرادات صادر کننده در تعامل دارنده فعل به سبب معامله او با دارنده قبلی داشته و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی

منبع
برچسب‌ها