نظریه مشورتی شماره 7/95/2721 مورخ 1395/10/25

تاریخ نظریه: 1395/10/25
شماره نظریه: 7/95/2721
شماره پرونده: 1533-1/186-95

استعلام:

1- با توجه به ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 89 آیا جرم موضوع این ماده عدم تنظیم سند رسمی یا درج و انتشار آگهی بدون اخذ مجوز در قراردادهای پیش فروش ساختمان از جرایم مستمر محسوب می‌گردد یا آنی است تا اینکه مشمول مرور زمان موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 گردد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- جرم موضوع ماده 23 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 از جمله جرایم آنی است، زیرا عنصر مادی جرم مذکور استمرار ندارد بلکه در همان زمان(لحظه) که پیش‌فروش ساختمان موضوع قانون مذکور یا درج آگهی پیش‌فروش، بدون رعایت مقررات مذکور در مواد 3 و21 این قانون انجام می‌شود، رکن مادی جرم مذکور واقع شده است و در نتیجه جرم موضوع ماده 23 قانون مذکور نیز تحقق یافته است.

منبع