نظریه مشورتی شماره 7/96/1146 مورخ 1396/05/21

تاریخ نظریه: 1396/05/21
شماره نظریه: 7/96/1146
شماره پرونده: 788-1/168-96

استعلام:

در خصوص اینکه ملاک شروع مجازات تعلیقی تاریخ قطعیت دادنامه مستنبط از ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 112 می‌باشد یا مطابق ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ حضور محکوم در شعبه اجرای احکام و تفهیم مفاد دادنامه تعلیقی؟ با توجه به اختلاف رویه همکاران محترم قضایی این اجرا را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، که مقرر می دارد قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌شود و کسی که حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می‌گردد و با توجه به اینکه در مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی سال 1392 اشاره به اقدامات بعدی برای لغو قرار تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق شده است، لذا با توجه به مراتب مذکور و ماده 376 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شروع به اجرای تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق خواهد بود. بدیهی است نظر به ماده 551 قانون اخیرالذکر، اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده 50 قانون صدرالذکر نسبت به محکوم علیه در فرض تعلیق اجرای مجازات مراقبتی، مقید به تفهیم و ابلاغ مراتب مذکور در ماده موصوف است.

منبع