بار اثبات در دعوای مطالبه نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: به صرف اثبات رابطه زوجیت، زوج مکلف به پرداخت نفقه است، مگر آنکه دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه دهد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ک.د. با وکالت ح.ب. به طرفیت م.و. فرزند ی. به خواسته تقاضای مطالبه نفقه از تاریخ 1392/11/24 تا 1393/06/24 به مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان نظر به کپی مصدق سند رسمی ازدواج رابطه زوجیت متداعیین محرز است و عنایت به اینکه به محض وقوع عقد نکاح زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه می‌باشد و در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، زوجه حق رجوع به دادگاه و تقاضای نفقه‌اش را دارد زوج در مقابل خواسته خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و آن را تکذیب نکرده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نداده است از طرفی توجها به اوراق و مستندات پرونده به‌خصوص نظریه کارشناس مندرج در پرونده خواسته خواهان ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1102 و 1105 و 1111 و 1118 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 47 و تبصره قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت خوانده به مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان بابت اصل خواسته وده هزار تومن بابت هزینه ابطال تمبر و 20 هزار تومان بابت حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس علی البدل شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ملارد - امین نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.و. به طرفیت همسرش خانم ک.د. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/06/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی ملارد که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به تادیه نفقه معوقه و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی و عدم احراز نشوز زوجه تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود، این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی - غفاری

منبع
برچسب‌ها