تکلیف دادگاه در پذیرش میزان تأمین با توجه به خواسته شاکی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل

موضوع

تکلیف دادگاه در پذیرش میزان تأمین با توجه به خواسته شاکی

پرسش

تکلیف دادگاه در اجرای ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور قرار تأمین خواسته چیست؟ شاکی تقاضای تأمین خواسته به استناد تخریب و خیانت در امانت به مبلغ معینی می کند، تکلیف دادگاه در پذیرش میزان تأمین با توجه به خواسته شاکی چیست؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی می‌تواند تأمین خواسته ضرر و زیان خود را اعم از عین یا خسارات تقاضا کند در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می‌نماید. در فرض سوال چنان چه خیانت در امانت و تخریب مال امانی مستند به دلایل متقن و موجه باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر خواهد نمود و اگر اموال مختلفی باشد دادگاه با رعایت شرایط فوق نسبت به هر مورد قرار تأمین خواسته صادر خواهد کرد.

نظر اتفاقی

نظر به اینکه در ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد داد گاه قرار تأمین خواسته را صادر می کند لهذا در مورد تقاضای شاکی دادگاه تفکیک می کند از آنجایی که دلایل ابرازی در مورد تخریب برای دادگاه قابل قبول است با اعلام دقیق مبلغ تأمین خواسته از ناحیه شاکی دادگاه اقدام به صدور قرار تأمین می‌نماید و لیکن در خصوص مورد د یگر چون دلایل قابل قبول ابراز نشده است دادگاه تکلیفی به پذیرش ندارد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها