اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل عدم تبرع است؛ بنابراین با توجه به اینکه انجام امور منزل تکلیف زوجه نیست، مطالبه اجرت المثل از ناحیه وی به طور ضمنی بیانگر عدم قصد تبرعی بودن کارهای انجام گرفته است.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده محاکماتی خانم ل. ی.ف. به وکالت از آقای ح. ط. به طرفیت خانم ف. ح. دادخواستی به خواسته تقاضای طلاق (صدور گواهی عدم امکان سازش) به دادگستری استان قزوین تقدیم که به شعبه هفتم دادگاه خانواده ارجاع میگردد وکیل مزبور در دادخواست تقدیمی اعلام داشته« موکل در تاریخ 1386/12/27 زوجه را به عقد دائم ازدواج نموده و مدت 6 سال است از زندگی مشترک می گذرد... از ابتدای زندگی مبنای ناسازگاری نهاده و توجها به حدوث اختلافات و ناراحتی های پیش آمده و عدم امکان زندگی مشترک و سوء رفتار زوجه محترم به استناد ماده 1133 از قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق نامبرده را دارد» جلسه دادگاه در تاریخ 1392/11/28 با حضور خواهان و وکیل وی و خوانده و وکیل ایشان تشکیل گردیده. خانم ل. ی. (وکیل خواهان) اظهار داشته « خواسته به شرح دادخواست می‌باشد تقاضای رسیدگی دارم.... متذکر می شوم که زوجه برای مهریه، نفقه و جهیزیه جداگانه اقدام کرده که در حال اجرا میباشد.» خانم ر. م. به وکالت از خوانده اعلام داشته« موکل به هیچ وجه حاضر به طلاق از شوهرش نمی‌باشد و مراتب طی لایحه ای که به شماره 2692 - 1392/11/28 ثبت شده بیان گردیده است...« زوج اظهار داشته « من از ادامه این زندگی خسته شده ام سه سال است گرفتار پاسگاه و دادگاه هستم و دیگر آبرو و حیثیتی برای من باقی نمانده خواهان طلاق هستم....» زوجه اظهار می‌دارد چنانچه بخواهد من را طلاق دهد باید کلیه حقوق قانونی من را ازجمله اجرت المثل پرداخت نماید راجع به اجرت المثل من کار می کردم..... و در قبال وظایف خانه داری من از شوهرم پول تقاضا نمی کردم.» وکیل زوج راجع به اموال و دارائی وی اظهار می دارد« موکل مال و اموالی تحصیل نکرده و چیزی ندارد...که تنصیف گردد» زوجه متعاقبا اعلام داشته « چیزی به نام خودش ندارد و به نام خودش نمی زند آدم زیرکی است.... من از ایشان چیزی از اموال و دارائی سراغ ندارم امّا می دانم وضع مالی شوهرم خیلی خوب است و درآمد زیادی دارد و با شرکتهای مختلف قرارداد حسابرسی و حسابداری و مشاوره مالیاتی و غیره دارد....» دادگاه قرار ارجاع امر به داور صادر و داوران منتخب ادامه زندگی مشترک را با کیفیتی که بوجود آمده امکان پذیر ندانسته اند دادگاه طی صورتجلسه مورّخه 1393/02/07 اعلام داشته زوج مدعی عدم تحصیل اموال و دارائی در دوران زوجیت بوده و از سوی زوجه نیز مال و اموالی تعرفه نشده و سابقا نیز تقسیط و اعسار زوج از پرداخت نقدی مهریه صادر شده.... و اینکه از سوی زوجه دلیلی که مثبت استحقاق وی به دریافت اجرت المثل باشد ارائه نشده دادگاه بنا به ضرورت و لزوم تعیین نحله برای زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر تا کارشناس منتخب میزان نحله زوجه (باالتفات به مدت زندگی مشترک و نوع کار زوجه) و همین طور میزان نفقه زوجه در ایام عده را تعیین و کتبا به دادگاه اعلام نماید که کارشناس منتخب طبق نظریه ابرازی میزان نحله زوجه را دو میلیون و پانصد هزار تومان و میزان نفقه ایام عده زوجه را برای مدّت سه ماه و ده روز به ماخذ ماهانه 350 هزار تومان جمعا یک میلیون و یکصد و شصت و هفت تومان اعلام داشته دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 1393/04/14 دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و با استناد به ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داده تا با رعایت جامع شرایط و موارد ذیل نسبت به مطلقه نمودن خوانده اقدام نماید- 1 - نوع طلاق رجعی است و....- 2 - زوجه برای مطالبه نفقه و مهریه جداگانه اقدام کرده و جهیزیه تحویل وی است....- 3 - زوج موظف به پرداخت 2500000 تومان از بابت نحله و پرداخت نفقه ایام عده به مبلغ ماهیانه 350 هزار تومان.... (می باشد) متذکر می‌شود که حسب اظهارات زوج وی فاقد اموال و دارائی محصل دوران زوجیت بوده و از سوی زوجه نیز چیزی از این اموال و دارائی تعرفه نشده و با این کیفیت موضوع تنصیف دارایی منتفی است و از طرفی از سوی زوجه دلیلی بر استحقاق وی به دریافت اجرت المثل... ارائه نگردیده فلذا اجرت المثل نیز منتفی میباشد. دادنامه صادره به طرفین ابلاغ شده خانم ر. م. به وکالت از زوجه در مهلت قانونی به رای صادره معترض و با تقدیم دادخواست و لایحه ضمیمه تقاضای رسیدگی مجدد و تجدیدنظر را نموده که پس از تبادل لوایح پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر ارسال که پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین ارجاع گردیده شعبه مرجوع الیه مذکور نیز در جلسه فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 1393/08/25 با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات و اقدامات معموله در مرحله رسیدگی بدوی نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده اعتراض معترض را رد و با اضافه نمودن مواد 26 - 28 - 29 - 34 و 38 قانون حمایت خانواده و حذف ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح مزبور تایید نموده دادنامه صادره به طرفین ابلاغ شده خانم ر. م. به وکالت از خانم ف. ح. در مهلت مقرر قانونی به رای صادره اعتراض و با تقدیم دادخواست فرجامی به انضمام لایحه اعتراضیه درخواست رسیدگی مجدد را نموده و عمده اعتراض نامبرده به عدم صدور دستور مقتضی در خصوص تنصیف دارایی و اجرت المثل دوران زندگی مشترک میباشد علی ایحال در راستای رسیدگی فرجامی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و پس از ثبت و جری تشریفات قانونی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مرتضی شریفی عضو ممیز واوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/08/25 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی خانم ف. ح. با وکالت خانم ر. م. نسبت بدادنامه شماره --- - 1393/08/25 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره --- - 1393/04/14 شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرستان قزوین مشعر بر صدور گواهی عدم امکان سازش وارد میباشد زیرا منتفی دانستن اجرت المثل دوران زندگی مشترک با تمسّک به اینکه زوجه دلیلی بر استحقاق خود ارائه ننموده موّجه نمیباشد به لحاظ اینکه -اوّلا- اصل عدم تبرع است و انجام امور منزل تکلیف زوجه نبوده و برای انجام این امور مستحق اجرت المثل میباشدثانیا- مطالبه اجرت المثل از ناحیه زوجه به طور ضمنی بیانگر عدم قصد تبرعی بودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه که جزء وظایف قانونی و شرعی وی نبوده میباشد اصل بر این است که کارهایی که زوجه خارج از وظیفه شرعی خود انجام داده بدون قصد تبرع بوده و لازم نیست (زوجه) ثابت کند که در انجام کارها قصد تبرع داشته علیهذا بنا به مراتب مرقوم به استناد مواد 371 (بند 2 ) و 401 (بندج) با نقض دادنامه فرجامخواسته پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع مینماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون

جعفرقدیانی - مرتضی شریفی - سید صالح سجادی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها