میزان ابطال تمبر مالیاتی در صورت تعدد وکلای خواهان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تنظیم یک قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل (با اختیار منفرداٌ و مجتمعاٌ) دلالت بر دریافت یک حق الوکاله داشته و از این حیث هر یک از وکلاء طرف قرارداد مکلف نیستند به طور علیحده تمبر مالیاتی ابطال کنند.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ز.با وکالت آقای الف. ع. و خانم م. گ. به طرفیت شرکت تعاونی گ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/09/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلاء مالاٌ وارد و موجه است زیرا انچه را که مسلم است تنظیم یک قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل (با اختیار منفرداٌ و مجتمعاٌ) دلالت بر دریافت یک حق الوکاله دارد بنابراین مستلزم پرداخت یک مالیات می‌باشد و از طرف دیگر در قرارداد وکالت ابرازی میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه قید گردیده و اصل نیز بر صحت آن است مگر اینکه به موجب مواد 1 و 2 آیین‌نامه مربوطه خلاف آن ثابت گردد که در این صورت عواقب آن متوجه وکلای ذیمدخل می‌باشد وانگهی با توجه به اینکه خواسته مالی (دعوی مالی پولی) می‌باشد میزان حق الوکاله وکلاء بر اساس تعرفه و همچنین میزان مالیات متعلقه معلوم است و در صورت نقص در ابطال میزان تمبر مالیاتی مورد مشمول اخطار رفع نقص می‌باشد بنابراین وجود یک قرارداد وکالت حکایت از دریافت یک حق الوکاله است و از این حیث هر یک از وکلاء طرف قرارداد مکلف نیستند به طور علیحده تمبر مالیاتی ابطال نمایند و با توجه به صراحت ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی که به هر یک از متداعیین اختیار داده حداکثر دو نفر وکیل انتخاب نمایند بنابراین انتخاب دو نفر وکیل طی یک قرارداد بلامانع است و در این صورت ابطال یک تمبر مالیاتی کفایت می‌نماید بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها