امارات عسروحرج زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/07/27

پیام: زوجه در جهت اعلام عسر و حرج به اعتیاد زوج و عدم پرداخت نفقه و ترک زندگی مشترک استناد و استشهادیه محلی ارائه داده که لازم است از شهود ایشان در جهت صحت و سقم و ادعای وی استماع شهادت صورت گیرد./س

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ر. ص. در مورخه 99/5/20 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به طرفیت ف. ر. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در 80/9/14 با خوانده ازدواج نموده و دو فرزند دارند لیکن با توجه به عسر و حرج و شروط ضمن عقد تقاضای طلاق دارد. شعبه *در 99/9/19 تشکیل جلسه داده است. خواهان گفته همسرم نفقه نمی دهد، معتاد است. جدا از هم زندگی می کنیم خوانده گفته قبول ندارم. حاضر به طلاق نیستم. دادگاه قرار ارجاع به داور صادر نموده است. داور زوجه نظر به عدم سازش داده است. داور زوج نیز اعلام کرده طلاق به مصلحت است.ص 26 دادگاه به موجب دادنامه شماره * 1400/02/11 حکم به رد دعوی خواهان را صادر نموده است. زوجه نسبت به دادنامه اعتراض نموده و شعبه *به موجب دادنامه شماره * 1400/04/09 دادنامه بدوی را تایید نموده است. زوجه از دادنامه فرجامخواهی نموده و با تقدیم استشهادیه اعلام کرده زوج ترک زندگی نموده و نفقه نمی دهد من دو فرزند 17 و 16 ساله دارم. تقاضای شهادت شهود را نموده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره * 1400/04/09 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی خانم ر. ص. نسبت به دادنامه شماره * 1400/04/09 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم به رد دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسرو حرج صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا فرجامخواه در جهت اعلام عسر و حرج به اعتیاد زوج و عدم پرداخت نفقه و ترک زندگی مشترک استناد و استشهادیه محلی ارائه داده که چهار نفر از شهود امضای نموده‌اند و تقاضای استماع شهادت شهود را دارد. که لازم است. از شهود ایشان در جهت صحت و سقم و ادعای وی استماع شهادت صورت گیرد. ثانیا اینکه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه است. و زوج درباره این ادعا در جلسه دادرسی دادگاه بدوی دفاعی ننموده است. زوجین قبول دارند که یک سال است.جدا زندگی می کنند. و زوج باید ثابت نماید. نفقه زوجه و فرزند ان را در این مدت پرداخت نموده است. ثالثا اینکه نظریه داوران نیز بر عدم سازش می‌باشد. و دادگاه در رد نظریه مذکور مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده استدلال ننموده است.لذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد./ا 400/8/3

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. ت.

منبع
برچسب‌ها