نظریه مشورتی شماره 7/95/381 مورخ 1395/02/27

تاریخ نظریه: 1395/02/27
شماره نظریه: 7/95/381
شماره پرونده: 59-15-022

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مذکور در مواد 3 و 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و اصلاحات بعدی، تهیه و تصویب شیوه-نامه نحوه تجدیدنظرخواهی آرای متضمن برائت قاچاق کالا و ارز توسط ستاد مزبور یا نمایندگان اعضای آن مورد پیش بینی قرار نگرفته است.
ثانیاً- در تبصره 3 ماده 50 قانون صدرالذکر، پیرامون چگونگی تجدیدنظرخواهی از آرای برائت موضوع قانون قاچاق کالا و ارز برای دستگاههای موضوع تبصره، شیوه نامه خاصی پیش بینی نشده است.
ثالثاً- مطابق ماده 51 قانون فوق الذکر، چنانچه شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده باشد، وفق قانون آئین دادرسی کیفری باید رفتار شود، لذا در خصوص مواردی نظیر چگونگی ابلاغ آراء و نحوه اعتراض و... با رعایت مقررات قانون اخیرالذکر و از جمله ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری باید عمل شود. بنابراین با توجه به جهات فوق‌الذکر و با لحاظ اینکه برخی از مواد شیوه‌نامه نظیر تبصره یک ماده 2 و تبصره 2 ماده 7 مغایر صریح قانون است لذا شیوه نامه مزبور به نظر فاقد توجیه قانونی است.

منبع