نظریه مشورتی شماره 7/1401/798 مورخ 1401/08/10

تاریخ نظریه: 1401/08/10
شماره نظریه: 7/1401/798
شماره پرونده: 1401-168-798 ک

استعلام:

با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان و امنیتی بودن آن و این‌که این استان با دو کشور بزرگ تأمین‌کننده مواد مخدر دنیا و تروریسم‌پرور هم مرز است و از رتبه بالایی در صدور احکام اعدام در دادگاه‌های انقلاب و کیفری یک برخوردار است، پیشنهاد می‌شود با توجه به وجود موارد فوق و حفظ محرمانگی و امنیت قضات صادرکننده احکام، شماره اختصاصی به قضات مذکور اعطا شود و به جای مشخصات قضات صادرکننده رأی، از این شماره استفاده شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، اجرای برخی احکام قانونی از جمله احکام مقرر برای «رد دادرس» مستلزم اطلاع اصحاب پرونده از هویت قاضی صادرکننده رأی است و عدم درج نام و نام خانوادگی قاضی صادرکننده رأی در برخی موارد اعمال این قبیل مقررات را با چالش مواجه می‌سازد.
ثانیاً، با توجه به بند «ب» ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با لحاظ ماده 405 و تبصره ماده 297 این قانون در خصوص دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب نیز لازم‌الرعایه است و عدم رعایت آن بر اساس ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 تخلف محسوب می‌شود، درج مشخصات قاضی یا قاضی صادرکننده رأی و سمت وی در آراء و تصمیمات قضایی الزامی است؛ اهمیت جرایم ارتکابی و مخاطرات ناشی از رسیدگی به آن‌ها نافی تکلیف قانونی یادشده یا اقدام به گونه‌ای دیگر نظیر استفاده از شماره اختصاصی نمی‌باشد. بدیهی است حفظ امنیت جانی و روانی قضات باید به طرق قانونی ممکن تأمین شود. در هر حال اجرای پیشنهاد رئیس کل محترم دادگستری استان سیستان و بلوچستان مستلزم قانون‌گذاری است و با توجه به قوانین و مقررات فعلی قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.

منبع