رابطه خسارت تاخیر تادیه و خسارت قراردادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک؛ مانع از استحقاق دارنده به خسارت قراردادی در خصوص چک موصوف خواهد بود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/24

رای دادگاه

حسب محتویات پرونده آقای ح. رزنوشه فراهانی با وکالت آقای س. ن. دادخواستی را به طرفیت شرکت سیمین تابان لرستان با وکالت بعدی آقای ح. د. به خواسته مطالبه مبلغ جریمه موضوع قرارداد مورخه 93/11/18 با احتساب خسارت دادرسی حق الوکاله وکیل و خسارت دادرسی تقدیم این دادگاه نموده است وکیل خواهان توضیح داده است که خوانده دو فقره چک به موکل تحویل نموده و تعهد داده است در صورت عدم پرداخت وجه چکها در سررسید معین پنج درصد وجه چکها را به عنوان خسارت به موکل پرداخت نماید.- با توجه به عدم پرداخت وجه چکها در موعد معین تقاضای محکومیت خوانده به شرح دادخواست را دارم. وکیل خوانده دفاع نموده که خواهان در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران وجه چکهای استنادی را به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی مطالبه نموده و حکم قطعی در این خصوص صادر و محکوم به نیز پرداخت شده لذا خواهان مستحق دریافت وجه خسارت پنج درصد نمی‌باشد لذاتقاضای صدور حکم بر رد دعوی خواهان را دارند. دادگاه با توجه به اینکه خواهان تنها می‌تواند بابت وجه چکها مطالبه یک بار خسارت نماید و در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده و آن را نیز وصول نموده است وی را مستحق دریافت خسارت دیگر (تحت عنوان خسارت قراردادی نمی داند) لذا دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانفریبرز مردانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/31

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ز.ف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده شرکت سیمین تابان لرستان (سهامی خاص)به شماره ثبت 2733 به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوای مطالبه جریمه (وجه التزام)قرارداد مورخ 1393/11/18 از حیث پرداخت پنج درصدوجه چکهای متنازع فیه که متعاقبا با مطالبه این چکها اصل ومتفرعات آن (ازجمله خسارت تاخیر تادیه)ایفاءگردیده با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -‌محمدجوادخیری

منبع
برچسب‌ها