رای شماره 326 مورخ 1382/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اریخ: 1382/09/02

شماره دادنامه: 326

کلاسه پرونده: 81/79

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دادرس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 80/1886 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری

مقدمه: دادرس شعبه چهارم در نامه مورخ 5/2/1381 اعلام داشته‌اند، پرونده کلاسه 80/1886 این شعبه آقای عباسعلی فصاحتی با ارائه مستندات موجه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بیجار نسبت به رای مورخ 8/5/1380 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار مذکور اعتراض نظر به اینکه اوراق پرونده کلاً دلالت بر حقانیت شاکی داشته و اینجانب به جای حکم به ورود شکایت به نفع شاکی به موجب دادنامه شماره 2512 مورخ 21/12/1380 حکم به رد شکایت صادر نموده‌ام و در صدور دادنامه اشتباه صورت پذیرفته بدین وسیله مراتب اعلام و به استناد تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که دادنامه شماره 2512 مورخ 21/12/1380 در کلاسه پرونده 4/80/1886 مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 1051 مورخ 30/7/1382 در کلاسه پرونده ت5/81/277 مبنی بر نقض دادنامه بدوی گردیده است لذا تقاضای اعمال تبصره نسبت به رای بدوی سالبه به انتقاء موضوع بوده و موردی برای اعمال تبصره یک ذیل ماده 18 قانون دیوان تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع