مهلت زمان اظهارنظر دادستان نسبت به قرارهای نهایی اصداری از سوی دادیاران

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/01
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر برازجان

موضوع

مهلت زمان اظهارنظر دادستان نسبت به قرارهای نهایی اصداری از سوی دادیاران

پرسش

دادستان می بایست نسبت به قرارهای نهایی دادیاران ظرف چه مهلت زمانی اظهارنظر نماید؟

نظر هیئت عالی

مهلت 24 ساعته ناظر به قرارهای منتهی به بازداشت است در غیر موارد مرقوم، دادستان ظرف سه روز مهلت اظهار عقیده دارد.

نظر اکثریت

با توجه به ضرورت مطالعه پرونده و بررسی جامع آن، مقنن طبق قاعده کلی در ماده 265 قانون مارالذکر، مهلت سه روزه ای را در خصوص اظهارنظر نسبت به قرارهای نهایی در نظر گرفته است و لذا محدود کردن این مهلت به زمان 24 ساعت مقرر در ماده 92 قانون مذکور با ماهیت و اهمیت موضوع متناسب نبوده؛ لذا منظور مقنن از تعیین مهلت 24 ساعته در قسمت اخیر ماده 92 با لحاظ و جمع مادتین 240 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از قرارهای نهایی دادیاران بوده و تنها ناظر به قرارهای منتهی به بازداشت است.

نظر اقلیت

با عنایت به صراحت ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای نهایی دادیار می بایست در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند و برداشتی غیر از این مطلب بر خلاف نص صریح قانون است و می بایست میان مهلت مقرر قانونی در خصوص اظهارنظر دادستان نسبت به قرارهای صادره از سوی دادیاران و بازپرسان با لحاظ مواد 92 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری قائل به تفکیک شویم.

منبع
برچسب‌ها