اعتراض به رای صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رای صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختان‌های فاقد سند رسمی مبنی بر عدم پذیرش درخواست متقاضی ثبت، قابل اعتراض نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/07

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ن. غ. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک......دایر به اعتراض به رای صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختان‌های فاقد سند رسمی به شماره.....مورخ 1393/07/28 نظر به اینکه مطابق ماده 3 قانون مارالذکر آرایی قابل اعتراض در محاکم می‌باشد که حاوی پذیرش درخواست متقاضی ثبت باشد که از سوی اشخاص ذینفع در مهلت قانونی دو ماهه قابل اعتراض است چرا که ذیل ماده مرقوم نیز تصریح می‌نماید که چنانچه اعتراض در مهلت واصل نگردد یا گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل ارایه نشود سند مالکیت صادر می‌گردد و این موید استنباط دادگاه می‌باشد لذا آرایی که دلالت بر رد درخواست دارد قابل اعتراض نبوده و مستندا به ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران - ماندگار مشفق

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. غ. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک....... از دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/07 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به رای صادر از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختان‌های فاقد سند رسمی به شماره......مورخ 13937/28 صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها