نظریه مشورتی شماره 7/95/2496 مورخ 1395/10/04

تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2496
شماره پرونده: 1834-1/168-95

استعلام:

آیا در پرونده های موضوع ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری کیفرخواست شفاهی تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادسرا الزامی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح پرونده در دادگاه کیفری صالح، مستلزم توافق بازپرس و دادستان در احراز بزهکاری متهم است که این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با آن امکان‌پذیر است، بنابراین اخذ آخرین دفاع هم لازم است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)