تأثیر سکونت زوجه در منزل مشترک بر تحقق بزه ترک انفاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سکونت زوجه در منزل مشترک می‌تواند از قرائن عدم تحقق بزه ترک انفاق باشد.

رای دادگاه بدوی

در مورد اتهام آقای الف. به هویت پرونده مبنی بر ترک انفاق نسبت به همسرش موضوع کیفرخواست شماره 43001172/91 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 7 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارش معموله از ناحیه مرجع انتظامی ماحصل ماوقع بدین نحو می‌باشد که طرفین باهم زن و شوهر و مدت چهار سال زندگی اشتراکی داشته و زوج با شیوه خاص زیورآلات شاکیه را فروخته و اموال خود را نیز به دیگران منتقل کرده و به کشور استرالیا سفر رفته و شاکیه را ترک نموده و با ابلاغ وقت حضور نیافته است. دادگاه بنا به مراتب و با احراز بر وجود روابط زوجیت فی مابین که زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه می‌باشد و حسب گواهی گواهان و دلایل موجود نسبت به آن امتناع نموده، فلذا مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستندا به ماده 642 قانون مجازات اسلامی النهایه متهم صدرالتوصیف به تحمل 5 ماه حبس محکوم می‌گردد. رای صادره غیابی است و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - الوندی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 11/04/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم در رابطه با اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم م. با وکالت آقای... به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیده؛ نظر به سکونت زوجه (شاکیه) در منزل مشترک و قبض وجوه واریزی از ناحیه متهم به حساب شاکیه و با استظهار از اصل برائت رای معترض عنه نقض و متهم موصوف مستندا به شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از اتهام انتسابی تبرئه می‌شود. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اسماعیل نژاد - ایرانی

منبع
برچسب‌ها