تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۳۲۰

پیام: سکونت زوجه در منزل مشترک می‌تواند از قرائن عدم تحقق بزه ترک انفاق باشد.

رأی دادگاه بدوی

در مورد اتهام آقای الف. به هویت پرونده مبنی بر ترک انفاق نسبت به همسرش موضوع کیفرخواست شماره ۴۳۰۰۱۱۷۲/۹۱ صادره از دادسرای عمومی ناحیه ۷ تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارش معموله از ناحیه مرجع انتظامی ماحصل ماوقع بدین نحو می‌باشد که طرفین باهم زن و شوهر و مدت چهار سال زندگی اشتراکی داشته و زوج با شیوه خاص زیورآلات شاکیه را فروخته و اموال خود را نیز به دیگران منتقل کرده و به کشور استرالیا سفر رفته و شاکیه را ترک نموده و با ابلاغ وقت حضور نیافته است. دادگاه بنا به مراتب و با احراز بر وجود روابط زوجیت فی مابین که زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه می‌باشد و حسب گواهی گواهان و دلایل موجود نسبت به آن امتناع نموده، فلذا مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستنداً به ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی النهایه متهم صدرالتوصیف به تحمل ۵ ماه حبس محکوم می‌گردد. رأی صادره غیابی است و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - الوندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۸۷ مورخ ۱۱/۰۴/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم در رابطه با اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم م. با وکالت آقای... به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم گردیده؛ نظر به سکونت زوجه (شاکیه) در منزل مشترک و قبض وجوه واریزی از ناحیه متهم به حساب شاکیه و با استظهار از اصل برائت رأی معترض عنه نقض و متهم موصوف مستنداً به شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از اتهام انتسابی تبرئه می‌شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اسماعیل نژاد - ایرانی