رشته حسابداری و حسابرسی:

از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده 11 این تعرفه خواهد بود:
1 - ارزش سهام و سهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌ های جاری و بدهی ‌ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌ های ثابت؛
2 - رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛
3 - تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.