معرفی نماینده حقوقی توسط موسسات مالی و اعتباری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: موسسات مالی و اعتباری به علت عدم اتصاف به وصف بانک نمی توانند در دعاوی، نماینده حقوقی معرفی کنند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان موسسه م. با مدیریت آقای الف. ش. و با وکالت آقای م. ح.ک. به طرفیت خوانده خانم ص. ش. به خواسته صدور حکم بر تایید (اعلام) فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک مقوم به 51/000/000 ریال و صدور حکم بر الزام خوانده بر تخلیه مورد اجاره با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیمی فی‌مابین د خصوص شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره... و... و... بخش --- تهران نظر به اینکه حسب مستندات پیوست دادخواست از جمله سند مالکیت مصدق استنادی و پاسخ استعلام ثبتی، مالکیت خواهان در پلاک مرقوم محرز است و رابطه حقوقی خواهان با خوانده دعوی، مستند به قرارداد اجاره به شرط تملیک است که بر اساس ماده 2 قرارداد استنادی، عدم پرداخت اقساط مال الاجاره موجب حق فسخ برای خواهان خواهد بود و با اعمال حق فسخ از ناحیه خواهان مراتب به موجب اظهارنامه استنادی پیوست دادخواست به خوانده ابلاغ گردیده است دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و قانونی بوده مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیمی فی‌مابین و مالا تخلیه خوانده از عین مستاجره فوق صادر و اعلام می‌دارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خوانده محکوم است مبلغ 1/075/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نماید رای دادگاه غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- داد گاه عمومی حقوقی تهران - رامین میرزا جانی

رای دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض واخواهی خانم ص. ش. با وکالت آقای ج. الف. ی به طرفیت واخوانده موسسه م. با مدیریت آقای الف. ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1390/05/22 صادره از ناحیه این دادگاه، نظر به اینکه وکیل واخواه با ارایه گزارش مربوط به کارت تسهیلات اعطایی به واخواه، مدعی تسویه حساب واخواه با واخوانده در خصوص تسهیلات وام مربوط به قرارداد اجاره به شرط تملیک استنادی واخواه گردیده است و مستند ابرازی حکایت از آن دارد که در تاریخ 1390/11/30 مبلغ وام با جریمه متعلقه تسویه گردیده است. از طرف دیگر وکیل واخوانده حاضر نشده و انکار و تکذیبی نسبت به مستند مدرکیه وکیل واخواه ارایه ننموده است. دادگاه اعتراض عنوان شده را ثابت دانسته ضمن قبول اعتراض واخواهی، دادنامه واخواسته را نقض و حکم بر بیحقی خواهان (موسسه م.) صادر و اعلام می‌دارد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - رامین میرزاجانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه بانک م. با مدیریت آقای غ. ت. نتاج به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ص. ش. با وکالت آقای ج. الف. ی و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/07/26 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی خانم ش. از دادنامه غیابی به شماره 00426 مورخ 1390/05/22 همان مرجع که به صدور حکم غیابی بر تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک (ظاهرا بدون تاریخ و به شماره ش 145 ) منعقده فی‌مابین طرفین صحابه دعوی و مالا تخلیه عین مستاجره مربوطه موضوع آپارتمان به شماره ثبتی... و... و... فرعی از... اصلی بخش --- تهران و با احتساب خسارات دادرسی و کلا له و در حق خواهان بدوی اشعار داشته اصدار یافته و طی آن ضمن قبول دعوی اعتراض واخواهی، دادنامه معترض‌عنه واخواسته را نقض و در نتیجه حکم بر بیحقی خواهان یاد شده در دعوی بدوی مطروحه صادر و اعلام گردیده صرفا و فقط از حیث شکلی، عمومی و کلی مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: با توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن کاشف است دادخواست 1389/12/03 حاوی دعوی بدوی خواهان (موسسه م.) که اکنون با تبدیل وضعیت به بانک م. تغییر یافته از سوی فردی به نام آقای م. ح. ک. تنظیم و به‌ عنوان نماینده حقوقی خواهان تقدیم گردیده و این در حالی است که اولا: مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط بانک‌ها در کنار سایر مراجع احصائی امکان معرفی نماینده حقوقی و استفاده از خدمات نمایندگان حقوقی مربو طه را داشته و این در حالی است که موسسه پیش‌گفته در تاریخ تقدیم عرضحال حاوی دعوی بدوی و به علت عدم اتصاف به وصف بانک، امکان استفاده از خدمات نمایندگان حقوقی را نداشته که مراتب به کلی در طرح و اقامه دعوی معنونه مغفول باقی مانده. در مرحله رسیدگی اسبق منجر به صدور رای غیابی صدر الاشعار نیز مورد ممیزی و ارزیابی شایسته واقع نشده فلذا و به همین دلیل دعوی مرقوم از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته ثانیا: از آن مهمتر اینکه مطابق رونوشت مصدق دلیل نمایندگی مندرج در برگ 18 پرونده بدوی فردی به نام آقای م. ه. و به‌ عنوان مدیر کل امور شعب تهران بزرگ مبادرت به تفویض نمایندگی به آقای م. ح. ک. که ع.ر معرفی آقای الف. ش. و به‌ عنوان مدیر و عالیترین مقام در موسسه خواهان نمایندگی یاد شده از ناحیه وی تفویض نشده و به همین دلیل دعوی مرقوم نیز در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته فلذا و صرف‌نظر از وضعیت وجاهت یا عدم وجاهت ماهوی دعوی بدوی به انگیزه‌ی آنکه بدهی مشارالیها تسویه یافته یا خیر؟ و موجبات قانونی و قراردادی فسخ ادعائی فراهم بوده یا خیر و صرفا به انگیزه‌ی فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و 32 و بندهای 5 ، 7 و 8 ذیل ماده 84 و مواد 89 ، 306 و 308 قانون پیش‌گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه با قبول و پذیرش دعوی اعتراض واخواهی واخواه و نقض دادنامه غیابی شماره 00426 مورخ 1390/05/22 در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رای دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدرضا طاهری - جعفر افراشی

منبع
برچسب‌ها