نظریه مشورتی شماره 7/16/336 مورخ 1398/03/29

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/16/336
شماره پرونده: 98-168-336 ;

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به انتخاب وکیل از سوی طرفین دعوا در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیز جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی است و منصرف از ممنوع شدن وکیل انتخابی از ادامه وکالت در پرونده است، بنابراین حذف نام وکیل انتخابی از فهرست اسامی وکلای موضوع تبصره ماده 48 قانون فوق‌الذکر به معنای ممنوع شدن وکیل مزبور از ادامه وکالت در پرونده نمی‌باشد و وکیل یاد شده، همچنان انجام وظایف وکالتی خود در پرونده را ادامه خواهد داد./

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)