تحت نظر قراردادن شاهد دستگیر شده در وقت کشیک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/04
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تحت نظر قراردادن شاهد دستگیر شده در وقت کشیک

پرسش

چنانچه شخصی به عنوان شاهد در وقت غیر اداری جلب گردد و نزد قاضی کشیک اعزام گردد، لیکن به علت در دسترس نبودن پرونده امکان اخذ اظهارات وی توسط قاضی کشیک ممکن نباشد، آیا قاضی کشیک می‌تواند دستور تحت نظر وی را صادر تا روز بعد جهت اخذ اظهارات نزد قاضی شعبه اعزام نمایند؟

نظر هیات عالی

چنانچه به هر دلیلی امکان تحقیق از شاهد وجود نداشته باشد، در صورت جلب وی در وقت غیر اداری می‌باید به فوریت نسبت به آزادی وی اقدام و در زمان مناسب به صورتی که منتهی به بازداشت و بلاتکلیفی شاهد نگردد، نسبت به معرفی وی اقدام گردد.

نظر اکثریت

حسب ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مربوط به تحت نظر قرار دادن فقط مربوط به متهم است و در خصوص شاهد قانون ساکت می‌باشد و مقرراتی در این خصوص وضع نشده است و با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی، شکلی و جهت نظم دادن به قواعد رسیدگی شکلی است؛ لذا امکان تحت نظر قرار دادن شاهد دستگیر شده وجود ندارد و باید آزاد گردد. در ضمن قاضی شعبه در زمان صدور برگ جلب شاهد بایسته است متذکر گرد که جلب در وقت اداری صورت گیرد.

نظر اقلیت

اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد؛ با توجه به اینکه شاهد جهت ادای شهادت در شعبه رسیدگی کننده حاضر نشده بوده است و جلب شاهد فقط در موارد لزوم اخذ اظهارات صادر می‌گردد و بنابراین اخذ اظهارات وی لازم بوده است که جلب وی صادر شده است و در صورت آزادی، ممکن است وی متواری شده و این امر موجب مجهول ماندن و عدم کشف واقعیت گردد، لذا دستور تحت نظری وی بلامانع می‌باشد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها