نظریه مشورتی شماره 7/96/1423 مورخ 1396/06/25

تاریخ نظریه: 1396/06/25
شماره نظریه: 7/96/1423
شماره پرونده: 1132-1/168-96

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری در غیر جرائم موضوع ماده 302 این قانون چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند خواهشمند است اعلام فرمائید که دادسرا آیا باید اتهام را به متهم تفهیم و پس از اخذ آخرین دفاع و قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال نماید یا بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صرفاً قرائت موضوع اتهام به متهم کافی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح پرونده در دادگاه کیفری صالح، مستلزم توافق بازپرس و دادستان در احراز بزهکاری متهم است که این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با آن امکان‌پذیر است، بنابراین اخذ آخرین دفاع هم لازم است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)