نظریه مشورتی شماره 7/1402/54 مورخ 1402/05/07

تاریخ نظریه: 1402/05/07
شماره نظریه: 7/1402/54
شماره پرونده: 1402-218-54ح

استعلام:

نظر به اینکه به موجب ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «چنانچه اعضا یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیات رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا و کارکنان شورا موضوع ماده 34 این قانون اعلام می‌کند»، آیا با توجه به مقرره یاد شده اعلام تخلف به هیات رسیدگی به تخلفات منحصراً باید توسط رئیس حوزه قضایی به عمل آید و یا اینکه سایر مراجع و مقامات مرتبط مانند رئیس حفاظت و اطلاعات شوراها و یا معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان نیز می‌توانند تخلف را جهت رسیدگی به هیات یادشده مستقیماً اعلام نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده 33 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مقنن فرآیند خاصی را برای ارجاع موارد مذکور در این ماده به هیات رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا جهت رسیدگی تعیین کرده است؛ بنابراین چنانچه هر یک از مقامات مذکور در استعلام (رئیس حفاظت و اطلاعات شوراها و یا معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان) از موارد مذکور در ماده 33 قانون فوق‌الذکر مطلع شوند باید برابر ماده یادشده مراتب را به رئیس حوزه قضایی ذیربط اعلام کنند تا مطابق مقررات قانونی اقدام شود. بدیهی است رئیس حوزه قضایی مطابق اصول حقوق اداری می‌تواند اختیار خود را به معاونان خود تفویض کند.

منبع