نظریه مشورتی شماره 7/1400/1636 مورخ 1401/06/01

تاریخ نظریه: 1401/06/01
شماره نظریه: 7/1400/1636
شماره پرونده: 1400-186/1-1636 ح

استعلام:

چنانچه متهم شاکی را با چاقو تهدید به قتل و یا ضرر های نفسی (ایراد جرح)بکند و بلافاصله درهمان لحظه تهدید خود را عملی کرده و با چاقو جراحی بر شاکی وارد کند با توجه به اینکه این تهدید عملا نیز در همان لحظه محقق شده است در این صورت (چه اینکه با چاقو تهدید به قتل کرده ولی جرح وارد نموده و یا تهدید به جرح کرده و بعد را جرح وارد نموده) از سوی متهم آیا دو جرم (یعنی جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و تهدید با چاقو) رخ داده است یا یک جرم (یعنی فقط ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو)؟و کدام جرم قابل تعقیب و مجازات می‌باشد هر دو جرم یا یکی از آنها؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه فردی با چاقو دیگری را تهدید به ایراد جرح کند و بلافاصله هم تهدید خود را عملی نموده و جراحاتی وارد کند، به لحاظ این‌که از منظر عرفی مجموع اقدامات وی یک رفتار(ایراد جرح با چاقو) تلقی می‌شود صرفاً به اتهام یادشده قابلیت تعقیب و مجازات دارد.

منبع

عناوین و برچسب‌ها