نقش مسکن مستقل در دعوای الزام به تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: لازمه تمکین تهیه مسکن مستقل و مناسب و درشان زوجه است، بنابراین اگر زوج منزل مشترک خود با والدینش را برای تمکین به دادگاه معرفی کند، دعوی الزام به تمکین توسط وی محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ک. ج. به طرفیت خانم ز. ک.ز.ع. با وکالت اقایان ن. ع.و.ن. و م. الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین باعنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحنامه رسمی شماره 7005 ضمن احراز علقه زوجیّت بین طرفین متداعیین به سبب عقد نکاح دائم دادگاه با توجه به گزارش مددکار اجتماعی طی رقعه مورخه 94/11/17 که دلالت دارد براینکه منزل مسکونی معرفی شده از سوی خواهان والدین خواهان درآن زندگی می کنند و عملا زوج منزل مستقل تهیه ننموده و با توجه به اینکه لازمه تمکین تهیه مسکن مستقل و مناسب و درشان است و مطابق قانون فراهم نمودن مقدمات تمکین ازوظائف زوج می‌باشد لذا با توجّه به ماده ( 1114 ) قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان مینماید 0 رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران خانواده یک- قاسمعلی رستم زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ک. ج. به طرفیت خانم ز. ک.ز.ع. از دادنامه --- مورخه 94/11/28 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته الزام به تمکین زوجه به لحاظ عدم تهیه مسکن صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرارای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده وایرادی از حیث ماهوی یاشکلی به آن واردنیست واستدلال محکمه محترم بدوی ونیزمستندات آن صحیح می‌باشدوتجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض ویا بی اعتباری دادنامه رافراهم نمایدارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا تایید مینماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمود ‌فرهبد - جعفر نجفی رسا

منبع
برچسب‌ها