اثر تغییر خواسته بر صلاحیت دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است، بنابراین تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، تاثیری بر صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م. ک. دادخواستی به طرفیت آقایان الف. ش. و م. ف.به خواسته فسخ معامله یک دستگاه کامیون به شماره..... و جبران خسارات به دادگاه عمومی اسدآباد تقدیم نموده که به شعبه دوم ارجاع گردیده است. به دستور دادگاه با تعیین وقت طرفین به دادرسی دعوت شده‌اند. در وقت مقرر خواهان حاضر شده ولی خواندگان حاضر نگردیده‌اند. خواهان در این جلسه خواسته خود را به مطالبه خسارت ناشی از توقیف کامیون مورد معامله به شماره مذکور در فوق تغییر داده و دادگاه در پایان جلسه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 1393/08/10 با اشاره به تغییر خواسته دعوی و این استدلال «دعوی موصوف در زمره دعاوی مال منقول می‌باشد و محل اقامت خواندگان نیز خارج از این حوزه قضایی می‌باشد» ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد مواد 11 و 27 قانون آ.د...م. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بیجار صادر کرده است. پرونده به دادگستری بیجار ارسال و به شعبه سوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق دادنامه شماره --- - 1393/09/17 ضمن تردید درخصوص قانونی بودن تغییر خواسته، خلاصتا با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و دادگاه عمومی اسدآباد با توجه به انعقاد قرارداد مورخ 1392/08/17 که خواهان ابتدا تقاضای فسخ آن را کرده، در حوزه آن دادگاه در زمان تقدیم دادخواست صالح برای رسیدگی بوده و تغییر خواسته نمی‌تواند نافی صلاحیت آن دادگاه باشد ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد مواد 13 ، 26 و 27 قانون سابق‌الذکر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی اسدآباد صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جواد اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی بیجار و اسدآباد به شرح مذکور در فوق، نظر به اینکه طبق ماده 26 ق.آ.د...م. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و با عنایت به این که دادگاه عمومی اسدآباد در تاریخ تقدیم دادخواست به لحاظ این که قرارداد مورخ 92/8/17 ، که فسخ آن خواسته دعوی بوده، در حوزه آن دادگاه منعقد گردیده مستندا به ماده 13 قانون مذکور صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و تغییر خواسته، بر فرض که این امر منطبق با شرایط مقرر در ماده 98 آن قانون باشد، صلاحیت ایجاد شده برای آن دادگاه را زایل نمی‌سازد، بنابراین و مستندا به تبصره ماده 27 قانون سابق‌الذکر با نقض قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی اسدآباد و تایید صلاحیت این دادگاه حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی

عناوین و برچسب‌ها