رای وحدت رویه شماره 82 مورخ 1383/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 917/82

شاکی:خانم رقیه سادات دادبخش

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و اول دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 10 خرداد 1383

شماره دادنامه: 82

مقدمه:الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1466 موضوع شکایت خانم رقیه‌السادات دادبخش به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایران به خواسته، عدم تبدیل حکم رسمی آزمایشی و رسمی قطعی و پیمانی به حکم رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 74 مورخ 24/1/82 چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت مطروحه فوق به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایران به خواسته عدم تبدیل حکم رسمی آزمایشی و رسمی قطعی و پیمانی به حکم رسمی قطعی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه طرف شکایت و اینکه اقدامات انجام شده درباره شاکیه سالب حق و ثبت تضییع حقوق قانونی وی در خصوص مورد ادعا به نظر نمی‌رسد و کلیه اقدامات مقید و مستند به مقررات مربوطه بوده است بنابراین تخطی و تخلفی در مانحن‌فیه قابل ملاحظه نمی‌باشد و شکایت بکیفیت مطروحه موجه نبوده و برد شکایت رای صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه81/3366 موضوع شکایت خانم سیما رستمی به طرفیت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته اعتراض به لغو حکم استخدام رسمی وی و تقاضای الزام ادارات طرف شکایت به استخدام مجدد رسمی وی به شرح دادنامه شماره 1022 مورخ 23/4/82 چنین رای صادر نموده است، شاکیه به موجب حکم کارگزینی شماره 30368/300/26 مورخ 27/10/76 بخدمت رسمی دانشگاه طرف شکایت پذیرفته شده و قبل از ورود به خدمت رسمی نیز مقرر گردیده به مدت 2 سال دوره آزمایشی را طی نماید که پس از پایان دوره آزمایشی نیز با صدور حکم کارگزینی مورخ 6/10/78 مشارالیها به استخدام رسمی دانشگاه مزبور درآمده است اما پس از مدتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از تایید حکم استخدام وی امتناع نموده و در نتیجه دانشگاه طرف شکایت استخدام رسمی شاکیه را لغو نموده که با عنایت به این که پس از پایان مدت خدمت آزمایشی مشارالیها مستخدم رسمی دانشگاه طرف شکایت بوده علیهذا بر اساس ماده18 قانون استخدام کشوری و رای شماره 141 مورخ 12/4/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برکنار مستخدم رسمی پس از پایان خدمت آزمایشی وجاهت قانونی ندارد و اقدامات ادارات طرف شکایت در لغو حکم استخدام رسمی مشارالیها محکوم به بطلان است. بنا به مراتب شکایت مطروحه وارد تشخیص حکم به الزام مشتکی‌عنه به پذیرش و استخدام رسمی مجدد شاکیه صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به حکم مقرر در مادتین 18 و 19 قانون استخدام کشوری پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی مستخدم دولت در عداد مستخدمین رسمی قرار می‌گیرد و برکناری او بدون صدو حکم از مراجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد. بنابه جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره 1022 مورخ 23/4/82 شعبه اول بدوی دیوان در این خصوص صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع