تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۱۲

پیام: آرای محاکم عمومی که در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شوراهای حل اختلاف صادر می‌گردد، قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

شورای حل اختلاف حوزه ۱۱۷ نهاوند در خصوص دادخواست آقایان و.ز. و ف.ر. به‌طرفیت الف. ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاک...، پس از رسیدگی طی دادنامه ۱۶۹- ۱۳۹۰/۴/۲۹ حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت صادر و اعلام نموده، با تجدیدنظرخواهی، خوانده، شعبه اول دادگاه نهاوند در مقام تجدیدنظرخواهی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی به‌موجب دادنامه ۰۰۰۱۰۰۳۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۷ نموده است، آقای الف. ن. دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آرای محاکم عمومی که در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شوراهای حل اختلاف صادر می‌گردد، قطعی و قابل رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد، بنابراین دیوان‌عالی کشور مواجه با تکلیفی نبوده و پرونده اعاده می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور

احمدی- شمس