ماده 2 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

به منظور برنامه‌ ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ ای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون «شورا» نامیده می ‌شود با ترکیب زیر تشکیل می ‌شود:
الف - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)
ب - وزیر آموزش و پرورش
پ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ت - معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
ث - معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش
ج - معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
چ - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)
ح - یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
خ - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و روسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌ های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رأی
د - روسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رأی
تبصره - عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی ‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت می ‌یابد.